دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، آذر 1401، صفحه 9-330 
تحلیل نظری بر شکل گیری توافقنامه ابراهیم

صفحه 295-314

حمیدرضا تبشیری؛ مرتضی رفیعی بصیری