اهداف:

1. تبیین مفاهیم علمی ایثار و شهادت؛

2. بررسی همه جانبه مقوله ایثار و شهادت و رصد راهکارهای علی برای بهره‌برداری در بخش‌های عملیاتی و اجرایی دستگاه‌ها و سازمان‌های خدمت‌رسان به فرهنگ ایثار و شهادت؛

3. بسترسازی علمی برای استفاده حداکثری از مقوله ایثار و شهادت در توسعة فرهنگی، اجتماعی،‌ سیاسی و اقتصاد کشور؛

4. بررسی تأثیر روحیة ایثار و مقاومت بر بهداشت روانی جامعه.