تحلیل و جستاری ناظر بر چیستی و چگونگی تحقق نظام انقلابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسئول).

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

چکیده

ازجمله مسائل موردتوجه عمده نظریه‌پردازان مدرن انقلاب و جنبش‌های اجتماعی، سرنوشت انقلاب‌ها بعد از پیروزی و برانداختن نظم موجود و تبدیل انقلاب به یک نظام سیاسی جدید است. اینکه یک جنبش انقلابی بعد از پیروزی بر نظام سیاسی مطرود، نظام جدیدی را خلق نموده و به حرکت‌های انقلابی خاتمه می‌دهد و درواقع انقلاب مأموریتش پایان‌یافته به نظام تبدیل می‌شود. بر همین اساس نظریه‌های مدرن انقلاب رأی به امتناع همزیستی انقلاب و نظام داده‌اند؛ اما درک متفاوتی که از معنای انقلاب در نگاه رهبران انقلاب اسلامی وجود دارد باعث شده که در اندیشه مبتنی بر انقلاب اسلامی نه‌تنها رأی به پایان مأموریت انقلاب داده نشود، بلکه از نظریه «نظام انقلابی» دفاع بشود. این نوشتار می‌کوشد به روش کیفی و با استفاده از منابع اسنادی، ضمن بررسی انتقادی نظریات مهم انقلاب و جنبش‌های اجتماعی و با تکیه‌بر نظریه جنبش اجتماعی و نگاه بدیع و خلافِ آمد امام خمینی به انقلاب اسلامی، امتناع همزیستی انقلاب و نظام به‌مثابه یک قاعده کلی را رد کرده و چیستی و چگونگی همزیستی انقلاب و نظام در ایران را بررسی کرده و مدلی برای توضیح چگونگی تحقق نظام انقلابی ارائه بدهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and Research on what and how to Realize the Revolutionary System

نویسندگان [English]

  • zahra koohsari 1
  • Meysam Joker 2
1 PhD in Women's Studies, Tarbiat Modares University)Corresponding Author( Email: masiha_485@yahoo.com
2 Master's student of political science at Yasouj University. Email: meijok73@gmail.com
چکیده [English]

Among the issues of concern to modern theorists of revolution and social movements is the fate of revolutions after victory and overthrowing the existing order and turning the revolution into a new political system. That a revolutionary movement, after winning over the rejected political system, creates a new system and puts an end to the revolutionary movements, and in fact, the transcendence of the revolution is over and becomes a system. Accordingly, the modern theories of revolution deny the coexistence of revolution and system; But the different understanding of the meaning of the revolution in the opinion of the leaders of the Islamic revolution has caused that in the thought based on the Islamic revolution, not only the mission of the revolution has not been completed, but the theory of "revolutionary system" has been defended. This article tries to use a qualitative method and using documentary sources, while critically examining the important theories of the revolution and social movements, and relying on the social movement theory and Imam Khomeini's innovative view of the Islamic revolution, rejecting the refusal of the coexistence of the revolution and the system as a general rule. Examine what and how the revolution and the system coexist in Iran and provide a model to explain how the revolutionary system can be realized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Revolution
  • social movements
  • theories of revolution
  • Islamic revolution
  • human revolution
  • revolutionary system