نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشیار دانشکده پیامبر اعظم (ص)، دانشگاه جامع امام حسین (ع) تهران، ایران

چکیده

هدف اساسی پژوهش حاضر، بررسی چگونگی اثرگذاری شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان به‌ویژه شبکۀ «من و تو» در تضعیف روحیه ایثار و مقاومت جوانان کشور ایران است، روش مورداستفاده در این تحقیق روش ترکیبی (کمی ـ کیفی) است که بامطالعه اسنادی، منابع کتابخانه‌ای، تحلیل محتوا و پیمایش با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است، پرسشنامه‌ها در میان 45 نفر (بر اساس مدل تمام شمار و در حد کفایت) از کارشناسان و اساتید حوزه رسانه و کارشناسان فرهنگی، اجتماعی و خبرگان توزیع شد، درنهایت داده‌های جمع‌آوری‌شده در نرم‌افزار Spss قرار داده شد و با کمک یکی از آزمون‌های مقدار سنجی بنام آزمون t مستقل نتیجه‌گیری به عمل آمد. تعداد 3 مؤلفه (سبک زندگی، هویت اسلامی و هویت ملی) و هر مؤلفه با 18 شاخص، چگونگی ارتباط شبکۀ ماهواره‌ای «من و تو» بافرهنگ ایثار و مقاومت را اثبات کرده‌اند. در این ‌بین تأثیرگذارترین شاخص‌ها عبارت بودند از مصرف‌گرائی و تجمل‌گرائی، ترویج سکولاریسم، ترویج فرهنگ غربی و تغییر ارزش‌های ملی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of the Persian language satellite channel Man and To on the culture of self-sacrifice and resistance, lifestyle and Iranian, Islamic identity of the young generation.

نویسندگان [English]

  • jalal riahi 1
  • Hosein Hoseini Jirdehi, 2

1 Expert/Martyr Foundation and Veterans Affairs

2 Associate Professor of the Faculty of the Great Prophet (PBUH), Imam Hossein (AS) University of Tehran, Iran. Email:hoseinhoseini35@yahoo.com

چکیده [English]

The main purpose of this research is to investigate the effect of Persian language satellite channels, especially Man and To channel, in weakening the spirit of self-sacrifice and resistance of the youth of Iran. library resources, content analysis and survey have been done using questionnaires, questionnaires were distributed among 45 people (based on the full number model and in the limit of sufficiency) of experts and professors in the field of media and cultural, social experts and experts, finally The collected data were entered into spss software and conclusions were made with the help of one of the quantification tests called independent t-test. The number of 3 components (lifestyle, Islamic identity, and national identity) and each component with 18 indicators have proven how Man and To satellite network is related to the culture of sacrifice and resistance. Among them, the most effective indicators were consumerism. and luxuryism, promotion of secularism, promotion of western culture and change of national values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • Media
  • Manoto Channel
  • Sacrifice
  • Resistance