نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری فقه و حقوق، مدرس گروه حقوق، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران. (نویسنده مسئول)

2 مدرس گروه حقوق و معاون دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، ایران.

چکیده

تا اوایل قرن بیستم جنگ و توسل به‌زور، مهم‌ترین اصل حاکم بر روابط میان کشورها محسوب می‌شد اما وقوع دو جنگ جهانی با فاصلۀ اندک باعث شد تا واضعان منشور ملل متحد کاربرد زور را عامل ویرانگر روابط بین‌الملل شناخته و برای دوران پساجنگ، ممنوعیت توسل به‌زور را یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل قرار دهند. البته منشور ملل متحد، استثنائا در مواردی اقدام به اعمال حق ذاتی دفاع مشروع و نظام امنیت جمعی را جایز می‌داند. هدف این مقاله پاسخگویی به این سؤالات است که اولاً: جایگاه توسل به‌زور و دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل کجاست؟ ثانیاً: اقدام آمریکا در ترور سردار سلیمانی مشروع بوده یا رفتاری است برای موجه سازی توسل به‌زور در روابط بین‌الملل؟ روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و برای گردآوری اطلاعات از ابزار فیش‌برداری با تحقیق کتابخانه‌ای بهره گرفته شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد توسل به‌زور در حقوق بین‌الملل ممنوع بوده و حق دفاع مشروع دولت‌ها فقط زمانی که مورد حملات مسلحانه قرار می‌گیرند؛ به رسمیت شناخته‌شده است؛ بنابراین اقدام امریکا مخالف صریح ماده 51 منشور بوده و هیچ تجانسی با دیگر اصول بین‌المللی ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Legitimate –Defense or Violation of International Rules in the Assassination of Sardar Soleimani

نویسندگان [English]

  • seyyed jafar Hosseini 1
  • Behzad Mikaili 2

1 Ph.D. in Jurisprudence and Law, Faculty of Law Department, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran. )Corresponding Author( Email: sjhosseini48@gmail.com

2 Lecturer and Vice-Chancellor of Faculty of Law and Political Sciences, Islamic Azad University, Tabriz branch, Iran. Email:behzadmikaili@gmail.com

چکیده [English]

Until the early twentieth century, war and coercion were the most important  governing  principle on relations between countries, but occurrence two world wars with short interval led the charter setters of the United Nations to use force as a destructive factor in international relations, and make the prohibition on use of force  as one of the fundamental principles of international law for the postwar period. Of course, the Charter, in some  cases  allows  to  exert  the inherent right to a Self-defense and collective security system as an exception. Research method is Descriptive-analytical and for collecting information, fishing  tool with library study have been used. We seek to answer these questions: First, where is the position of the use of force and legitimate defense in international law? Second: The US action, in the assassination of Sardar Soleimani, was legitimate or a behavior to justify the use of force in international relations? The findings show that the use of force is prohibited under international law, and the right of legitimate defense of states is recognized only when subjected to armed attacks. Therefore, the US action is clearly contrary to Article 51 of the Charter and has no congruence  to other  international  principles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legitimate –Defense
  • Assassination of Sardar Soleimani
  • Principle of prohibition of the use of force
  • Article 51 of the Charter of the United Nations