الگوی ساختاری رابطه فرهنگ ایثاروشهادت باپیوند معنوی وسرمایه روان شناختی در کارکنان اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناس ارشد روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان .اصفهان، ایران. (نویسنده مسئول)

2 دانشیار گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف الگوی ساختاری رابطه فرهنگ ایثاروشهادت با پیوند معنوی و سرمایه روان‌شناختی در کارکنان اداری اجرا شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان اداری غرب استان اصفهان در تابستان 1401 به تعداد 800 نفر تشکیل دادند که از میان آن­ها 250 نفر به شیوه در دسترس انتخاب شدند. ابزار­های پژوهش پرسشنامه پیوند معنوی کینجرسکی و اسکرایپ نک (2006)، پرسشنامه سرمایه روان‌شناختی لوتانز (2007) پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ ایثار و شهادت میرزایی و سلیمانی (2022) بودند. داده­ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری و از طریق AMOS نسخه 24 و SPSS نسخه 23 تحلیل گردید. یافته­ها نشان دادند که بین فرهنگ ایثاروشهادت و پیوند معنوی (01/0>p) و بین پیوند معنوی و سرمایه روان‌شناختی (01/0>p) و همچنین بین فرهنگ ایثاروشهادت و سرمایه روان‌شناختی (01/0>p) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج مدل یابی معادله ساختاری و تحلیل واسطه‌ای حاکی از آن است پیوند معنوی متغیر واسطه‌ای پاره‌ای است بدین معنا که فرهنگ ایثار و شهادت هم به‌طور غیرمستقیم (از طریق تقویت پیوند معنوی) وهم به‌طور مستقیم می‌تواند سرمایه روان‌شناختی را تقویت کند. فرهنگ ایثار و شهادت (78 درصد) از واریانس پیوند معنوی و فرهنگ ایثار و شهادت و پیوند معنوی (91 درصد) از واریانس سرمایه روان‌شناختی را تبیین نموده‌اند. لازم است تا مدیران اداری، ترویج فرهنگ معنوی ایثار و شهادت را با تقویت ایثار اجتماعی، سلامت روانی، ازخودگذشتگی، خدامحوری و شهادت‌طلبی و عدالت‌طلبی کارکنان اداری، به‌صورت محسوس‌تری در دستور کار قرار دهند؛ و لازم است آموزش‌های حین یا بدو خدمت کارکنان را در این موضوعات به‌منظور تقویت فرهنگ معنوی ایثار و شهادت به آنان ارائه کنند تا کارکنان با توان معنوی و روانی بالاتری بتوانند مؤلفه‌های خود کارآمدی، امیدواری، تاب‌آوری و خوش‌بینی را در محیط کاری خود (سرمایه روان‌شناختی) به دست آورند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Structural Model of the Relationship between the Culture of Sacrifice and Martyrdom with Spiritual Connection and Psychological Capital in Administrative Staff

نویسندگان [English]

  • khodadad mirzaee 1
  • salar faramarzi 2
1 Master's degree in Psychology, Islamic Azad University of Isfahan, Isfahan, Iran. (Author)
2 Associate Professor, Department of Psychology and Education of Children with Special Needs, Isfahan University
چکیده [English]

This research was carried out with the aim of the structural model of the relationship between the culture of self-sacrifice and martyrdom with spiritual bond and psychological capital in administrative employees. Descriptive research method of correlational type and the statistical population of the research was made up of all the administrative employees of the west of Isfahan province in the summer of 1401 in the number of 800 people, from among them 250 people were selected in an accessible way. The research tools were Kinjerski and Scribeneck's Spiritual Connection Questionnaire (2006), Luthans' Psychological Capital Questionnaire (2007), the researcher-made questionnaire on the culture of self-sacrifice and martyrdom, Mirzaei and Soleimani (2022). The data were analyzed through Pearson's correlation coefficient and structural equation modeling and through AMOS version 24 and SPSS version 23. The findings showed that there is a relationship between the culture of sacrifice and martyrdom and spiritual connection (p<0.01) and between spiritual connection and psychological capital (<0.01). p) Also, there is a positive and meaningful relationship between the culture of sacrifice and martyrdom and psychological capital (p<0.01). The results of structural equation modeling and mediation analysis indicate that spiritual connection is a partial mediating variable, which means that the culture of sacrifice and martyrdom can strengthen psychological capital both indirectly (through strengthening spiritual connection) and directly. The culture of sacrifice and martyrdom (78%) explained the variance of spiritual connection and the culture of sacrifice and martyrdom and spiritual connection (91%) explained the variance of psychological capital. Results: It is necessary for administrative managers to promote the spiritual culture of self-sacrifice and martyrdom by strengthening social self-sacrifice, mental health, self-sacrifice, God-centeredness and seeking martyrdom and seeking justice for administrative staff in a more tangible way. Or to serve the employees in these matters in order to strengthen the spiritual culture of self-sacrifice and martyrdom, so that employees with higher spiritual and mental ability can obtain the components of self-efficacy, hope, resilience and optimism in their work environment (psychological capital).

کلیدواژه‌ها [English]

  • culture of sacrifice and martyrdom
  • spiritual bond
  • components of psychological capital
  • administrative staff