نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه فنی وحرفه‌ای گیلان، دانشکده دکترمعین رشت نویسنده مسئول).

2 معاون علمی پژوهشی وفناوری سپاه قدس گیلان

3 مدیر علمی پژوهشی و فناوری سپاه قدس گیلان

چکیده

هدف اصلی این نوشتار ، واکاوی تطبیقی مجموعه ویژگی های سردار سلیمانی ، مستخرج از محتوای پیام های مکتوب منابع تاثیر گذار جامعه با مجموعه ویژگی های مالک اشتر بر اساس مجموعه پیام های امام علی (ع) درنهج البلاغه است. روش تحقیق از نوع تطبیقی بود. نمونه آماری مشتمل بر433 نفر از افراد تاثیر گذار جامعه در 4 گروه ؛ 102 نفراز مراجع و طلاب ، 61 نفراز نیروهای مسلح ، 150 نفراز مسوولین و سیاستمداران و 120 نفراز هنرمندان در حوزه های مختلف بود، روش نمونه گیری به صورت تصادفی از پیام های دریافتی طی یک هفته که از 13 لغایت لغایت 20 دی ماه 1398 در خبرگزاری ها و پایگاه های خبری مجوز دار درج شده بودند اخذ شده است. ابزار تحقیق پرسشنامه معیار تطبیق مستخرج از نهج البلاغه با 14 جمله بود (نامه های 13 ، 34 ، 38 ،53 و حکمت 443 و واژه مالک اشتر ) . از14436 ویژگی ایجابی استخراج شده ، گروه( 1 )با 4308 ، گروه( 2 ) با 3229 ، گروه( 3 )با 4455 و گروه ( 4)با 4244 واژه بود. تحلیل با آمار توصیفی صورت گرفت. «یافته ها نشان داد» هر 4 گروه ویژگی «عظمت روح وبلندی فکر» را در رتبه نخست نگاشته اند. ولایت پذیری در رتبه دوم بود که مراجع و طلاب و نیروهای مسلح نگارش نموده بودند مراجع وطلاب با نیروهای مسلح در 64 درصد ، با مسوولین وقت در 21 درصد وبا هنرمندان و ورزشکاران در 42 درصد شباهت در نگارش پیام داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

واکاوی تطبیقی ویژگی های الگو بودن سردار سلیمانی و مالک اشتر بر اساس پیا م های منابع تاثیرگذار جامعه

نویسندگان [English]

  • Ahmad hedayatpanah shaldehi 1
  • Syed Jalal Ghasemi 2
  • Javad Hatami 3

1 Shaldehi, University lecturer, country's top researcher (Corresponding Author). Email: Ahmad.hedayatpanah@gmail.com

2 Vice-Chancellor of Scientific Research and Technology of Gilan Quds Corps. Email: sj.ghasemi1359@gmail.com

3 Director of scientific research and technology of Gilan Quds Corps. Email: jhatami2014@gmail.com

چکیده [English]

Abstract

The main purpose of this article is the set of properties of Sardar Soleimani, extracted from the content of the written messages of influential sources of society and comparison it with the set of characteristics of Malik Ashtar based on the set of messages of Imam Ali (AS) in Nahj al-Balaghah.

The research method was Adaptive method.

The statistical sample consists of 433 influential people in the society in 4 groups; There were 102 people from Prominent clergymen , 61 people from the armed forces, 150 people from officials and politicians, and There were 120 artists and athletes in various fields.

The random sampling method was from the messages received during one week (evenings and evenings) which were posted in licensed news agencies and news sites from 13th to 20th January 2018 and I received them from a personal computer.

The research tool was a questionnaire adapted from Nahj al-Balaghah with 14 sentences (Letters 13, 34, 38, 53 and Hekmat 443 and the word Malik Ashtar). Out of 14436 positive features extracted, group 1 with 4308, group 2 with 3229, group 3 with 4455 and group 4 with 4244 words. The analysis was done with descriptive statistics.

According to the findings, all 4 groups wrote the feature of "greatness of spirit and loftiness of thought" in the first place. Provincialism was in the second place, which was written by the authorities and the armed forces. The authorities and the armed forces were written in 64 percent, with the officials of the time in 21 percent, and artists and athletes in 42 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Condolence messages
  • Sardar Soleimani
  • Malik Ashtar
  • Adaptation
  • Nahj al-Balagheh.Pattern