دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، آذر 1398، صفحه 11-190