تحلیل محتوای کتب درسی دوره ابتدایی از منظر توجه به مؤلفه‌های فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت ملت فلسطین (تألیف سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی) دانشگاه تهران. (نویسنده مسئول)

2 دانش آموخته کارشناسی علوم تربیتی (تکنولوژی آموزشی) دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانش آموخته کارشناسی مترجمی زبان خارجی دانشگاه پیام نور مرکز دهلران، استان ایلام

چکیده

توجه به آرمان فلسطین، به‌عنوان مهم‌ترین مسأله جهان اسلام از جنبه‌های مختلف، دارای اهمیت زیادی است. این پژوهش، با هدف بررسی تحلیل محتوای کتب درسی با توجه به مؤلفه‌های فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت ملت فلسطین انجام گرفته است. روش پژوهش، توصیفی و به‌صورت تحلیل اسنادی و تحلیل محتوا و رویکرد آن، کاربردی و جامعه پژوهشی شامل کل کتب درسی دوره ابتدایی و نمونه شامل کتب فارسی، تعلیمات اجتماعی و هدیه‌های آسمان تألیف سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بوده و ابزارهای اندازه‌گیری فرم فیش‌برداری و سیاهه (چک لیست) با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی هستند. در پایان مشخص شد که بیشترین میزان توجه و فراوانی به ترتیب مربوط به مؤلفه‌های وطن‌دوستی و وطن‌پرستی و حفظ دستاوردها و ارزش‌های اسلامی و عربی مربوط به آرمان فلسطین و بیشترین فراوانی هم مربوط به پایه ششم بود. همچنین مشخص شد که محتوای کتب درسی در حیطه شناخت و آگاهی، نسبتاً خوب در زمینۀ مؤلفه‌های شهادت‌طلبی و میل به جهاد در راه خدا، انسجام و همبستگی اسلامی ـ عربی در مورد مسئله فلسطین، شناخت خطرات صهیونیسم و تأکید بر حقوق مسلم فلسطینیان، آرمان‌خواهی و آزادی‌طلبی برای فلسطین توجه کرده، ولی در حیطۀ عاطفی و عملکردی یعنی علاقه‌مندی به دوستان و متحدان کشور و ملت فلسطین و جبهه مقاومت در منطقه، بیزاری از دشمنان اسلام اصیل، آشکار نمودن جنایات صهیونیسم بین‌الملل و اثرات مداخلات قدرت‌های زورگو در منطقه، به‌صورت سطحی و گذرا بوده و چندان به‌صورت عمیق پرداخته نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content Analysis of Elementary Period Textbooks From The Perspective Of Paying Attention To The Culture Of Resistance, Self-Sacrifice And Martyrdom Of The Palestinian People (Compilation in The Academic Year 2020/2021)

نویسندگان [English]

  • mehdi mirzaei 1
  • Aghdas Roshani 2
  • Ehsan mirzaei 3
1 Graduate Of Master Of Educational Sciences (Educational Planing) University Of Tehran, (Corresponding Author)
2 Graduated Of Educational Sciences (Educational Technology ) Of Shahid Chamran University Of Ahvaz, Aghdas.
3 Graduated Of Foreign Language Translation Of Payame Noor University Of Dehloran Center, Ilam Province.
چکیده [English]

the aim of this study was to analyze the content of elementary period  textbooks according to the components of the culture of resistance, self-sacrifice and martyrdom of the palestinian people. the research method was descriptive and applied in the form of documentary analysis and content analysis and its approach. the research method was descriptive and applied in the form of documentary analysis and content analysis and its approach. the research population included all elementary period textbooks and samples included persian books, social education and heavenly gifts written in the academic year 2020/2021. the measuring instruments of the receipt form and the checklist were descriptive statistics. in the end, it was found that the highest level of attention and frequency were related to the components: patriotism and patriotism and preservation of islamic and arab achievements and values, respectively, related to the palestinian cause, and the highest frequency was related to the sixth grade. it was also found that the content of textbooks in the field of cognition, relatively good in the field of components of martyrdom and the desire for jihad in the way of god, islamic-arab cohesion and solidarity on the issue of palestine, recognizing the dangers of zionism and emphasizing the inalienable rights of palestinians, idealism and freedom-seeking for palestine, but in the emotional and practical realm, ie: interest in friends and allies of the country and the palestinian people and the resistance in the region, hatred of the enemies of genuine islam the revelation of the crimes of international zionism and the effects of the interventions of the oppressive powers in the region have been superficial and transient and have not been dealt with in depth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Analysis
  • Textbooks
  • Culture of Resistance
  • Self -Sacrifice and Martyrdom
  • Palestinian People