نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه بیرجند.

چکیده

فرهنگ و اجتماع امروزه به صورت پویا از طریق فضاهای کالبدی پیام‌رسانی شده و این فضاها نقش کنشگر را در تعاملات انسانی ایفاء می‌کنند. هدف این پژوهش، نیز بررسی فضایی‌شدن فرهنگ ایثار و شهادت در مساجد استان خراسان رضوی است. روش پژوهش پیمایش بوده که در آن با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته بسته پاسخ به گردآوری داده‌ها پرداخته ‌شده است. با مروری که بر رویکرد فضایی‌شدن، فرهنگ فضایی شده و نظریة رسانش نوآوری و اقناع و اشاعه گردید، نقش مساجد از منظر شاخص‌های پیام‌رسانی فرهنگی ـ فضایی مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد که در سطح منظرسازی به شاخص‌هایی همچون نصب تصاویر، پیام‌های هفتگی و روزانه، نصب خاطرات، دست‌نوشته و نصب وصیت‌نامه اشاره گردید که امتیازی کمتر از متوسط توسط پاسخگویان داده‌ شده است. از سوی دیگر در بخش محتوا نیز مواردی همچون تجهیز کتابخانه، ویترین و سی‌دی‌ها و نرم‌افزارهای مرتبط با ایثار و شهادت نیز امتیاز کمتر داده ‌شده و در بخش برنامه‌ها که شامل مواردی همچون سخنرانی، حضور خانواده‌های شهدا، جشن، فعالیت‌های کانون‌ها نیز کمترین امتیاز گرفته ‌شده است. در نهایت سه شاخص پژوهش مقداری کمتر از متوسط را گرفته و این بدان معناست که مساجد استان اگرچه ظرفیت بالایی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دارند امّا از این ظرفیت غفلت شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Spatialization of the Culture of Self-Sacrifice and Martyrdom in the Mosques of Khorasan Razavi Province

نویسنده [English]

  • hamid masoudi

Assistant Professor, Faculty Member, Department Of Sociology, Birjand University.

چکیده [English]

Culture and society today are dynamically conveyed through physical spaces, and these spaces play an active role in human interactions. the purpose of this study is to study the spatialization of the culture of self-sacrifice and martyrdom in the mosques of khorasan razavi province. the research method was survey in which the data was collected using a researcher-made questionnaire. the role of mosques was evaluated from the perspective of cultural-spatial messaging characteristics by reviewing the approach of spatialization, spatial culture, and the theory of conveying innovation, persuasion, and dissemination. findings show that at the level of landscaping, indicators such as the installation of images, weekly and daily messages, the installation of memoirs, manuscripts and the installation of wills were mentioned, which were given a lower than average score by the respondents. on the other hand, in the content section, items such as library equipment, showcases and cds and software related to self-sacrifice and martyrdom were given less points, and in the programs section, which included items such as lectures, presence of martyrs' families, celebrations, and activities of the centers were given the least points. finally, the three research indicators are less than average, which means that the mosques of the province, although they have a high capacity to promote the culture of sacrifice and martyrdom, but this capacity has been neglected.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatialization of Culture
  • Self-Sacrifice
  • Martyrdom
  • Promotion of Culture
  • Mosque