دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تأثیر فرهنگ ایثار اجتماعی بر سرمایه اجتماعی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

علیرضا حفیظی


شناخت عوامل مؤثر بر فرهنگ ایثار اجتماعی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

سمیه قجری