اهداف و چشم انداز

اهداف:

1-    تبیین مفاهیم علمی ایثار و شهادت

2-    بررسی همه جانبه مقوله ایثار و شهادت و رصد راهکارهای علمی برای بهره برداری در بخش های عملیاتی و اجرایی دستگاهها و سازمان های خدمت رسان به فرهنگ ایثار و شهادت

3-    بستر سازی علمی برای استفاده حداکثری از مقوله ایثار و شهادت در توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور