راهنمای نویسندگان

ضوابط پذیرش مقاله برای درج در فصلنامه شاهد اندیشه

نویسنده محترم

با سلام و احترام

ضمن تشکر از حسن اعتماد شما به این فصلنامه، لطفاً توجه داشته باشید که پذیرش داوری مقالۀ پیشنهادی شما، مستلزم رعایت دقیق معیارها و الگوهای شکلی و محتوایی ذیل است. از این‌رو حتماً این موارد را رعایت فرمایید.

بدیهی است در غیر این‌صورت، مقالۀ شما وارد مرحلۀ ارزیابی نخواهد شد.

با تشکر -  هیأت تحریریه فصلنامه

 

 

بخش‏های بیانی (بیان موضوع) مقاله باید به شرح ذیل باشد:

  1. مقدمه و طرح مسئله
  2. چارچوب نظری
  3. روش تحقیق
  4. بیان یافته‏ها و تحلیل علمی آن‏ها
  5. نتیجه‏گیری (یافته‏ها‏ در این بخش تکرار نشود) و
  6. پیشنهادها.

 

راهنمای تنظیم مقالات

ـ چکیدة فارسی و انگلیسی مقاله (حداکثر 150 کلمه) و واژگان کلیدی (حداکثر 5 واژه) همراه مقاله ارسال شود؛

ـ یادداشت‌ها و مآخذ به ترتیب الفبایی نام‌خانوادگی در پایان مقاله درج شود؛

ـ در متن مقاله، هرجا که لازم بود، نام مؤلّف، سال انتشار منبع و صفحة موردنظر (روش APA) و در مورد منابع خارجی (لاتین) معادل خارجی آن‏ها در پایین همان صفحه درج شود؛

-  منابع ذکر شده در داخل متن حتماً در فهرست منابع آخر مقاله درج شود؛

ـ نشانی کامل مقاله‌ها، کتاب‌ها، رساله‌ها و گزارش‌های لاتین ترجمه‌شده به فارسی ‌باید ضمیمة مآخذ شوند؛

ـ مؤلّف باید نام کامل،  سمت پژوهشی یا آموزشی، نشانی کامل محل کار و نشانی پست الکترونیکی (e-mail) خود  و همکاران مقاله را به فارسی و انگلیسی در سایت فصلنامه درج کنند؛

ـ پذیرش نهایی مقاله و چاپ آن در مجله منوط به نظر داوران حوزة مطالعات شاهد اندیشه ست؛

ـ مقاله‌ نباید همزمان به مجلات دیگر ارسال شده باشد؛

ـ مجله در «ویرایش» مقالة رسیده، بدون تغییر در مفاهیم آن، آزاد است؛

-   از شیوه نگارش فرهنگستان زبان و ادب فارسی استفاده شود؛

-   برای ممیز از علامت ممیز فارسی استفاده  شود؛

ـ مسئولیت مطالب مقاله‌های مندرج در فصلنامه، برعهدة نویسندگان آن‏هاست.