نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. s.t.esmaeili@gmail.com

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه میان اضطراب امتحان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران با جنسیت، تعداد فرزندان خانواده و پایه تحصیلی آنان در میان فرزندان خانواده‌های ایثارگران انجام شده است. روش پژوهش پیمایشی و ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه است. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران (فرزندان جانبازان و ایثارگران) است و تعیین حجم نمونه بر اساس معیار کفایت نمونه، 240 نفر در نظر گرفته شده و شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای است. نتایج نشان داد بین جنسیت دانش‌آموزان با میزان و سطوح اضطراب امتحان دانش‌آموزان تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. همچنین یافته‌ها نشان داد، بین تعداد فرزندان خانواده با میزان اضطراب امتحان رابطه معنی‌داری دیده نمی‌شود. ولی بین پایه تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه با میزان اضطراب امتحان معنی‌دار مشاهده می‌شود، یعنی دانش‌آموزان پایه‌های تحصیلی بالاتر، اضطراب امتحان بیشتری دارند. توجه به ایجاد آرامش و کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان در خانواده ایثارگران امری مهم و ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Test Anxiety in High School Students in Tehran and Its Relationship with the Underlying Variables (subject of study; Children of martyr families)

نویسنده [English]

  • Somayeh Tajik Esmaeili

Assistant Professor of Social Communication Department, Faculty of Humanities, Tehran East Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran s.t.esmaeili@gmail.com

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between test anxiety among high school students in Tehran with gender, number of children and their educational background. The research method is a survey and a tool for measuring is the questionnaire. The statistical population includes all high school students in Tehran (children of veterans and martyrs) and the sample size is determined based on the sample adequacy criterion, 240 people are considered and the method of cluster sampling is multi-stage. According to the research findings, there is no significant difference between students' gender and test anxiety levels. Also, the findings showed that there is no significant relationship between the number of children in the family and the test anxiety. However, there is a significant difference in the level of test anxiety between high school students, that is, higher students have higher test anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety
  • Test Anxiety
  • Student
  • High School
  • Children of the martyrs' family
منابع و مأخذ
 
ابوالقاسمی، عباس و بهمن نجاریان (1378). «اضطراب امتحان و علل سنجش و درمان». مجله پژوهش‌های روان‌شناختی، شماره 3 و 4: 98-82.
ابوالقاسمی، عباس (1381). بررسی میزان همه‌گیرشناسی اضطراب امتحان و اثربخشی دو روش درمانی در کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان دبیرستانی (پایان‌نامه دکتری). دانشگاه شهید چمران اهواز.
احقر، قدسی (1393). «پیش‌بینی میزان اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر دورۀ متوسطه شهر تهران بر اساس راهبردهای شناختی و فراشناختی آنان». فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 121.
اکبری بورنگ، محمد و سید امیر امین یزدی (1388). «باورهای خودکارآمدی و اضطراب امتحان در دانشجویان دانشگاه‌های آزاد خراسان جنوبی. افق دانش». فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد، دورۀ 15. شماره 3.
آریاناکیا، المیرا و جعفر حسنی (1393). «نقش راهبردهای تنظیم هیجانی در طول امتحان در اضطراب امتحان». فصلنامه تعلیم و تربیت. شماره 120.
آسانی ترکمبور، صمد؛ حکیمه آسانی ترکمبور و یعقوب رنجبری (1395). بررسی تأثیر برنامه آموزشی مصون‌سازی در برابر تنیدگی بر کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان پایه اول دبیرستان. دومین کنفرانس بین‌المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی.
آقاجانی، طهمورث؛ بهزاد شوقی و سارا نغیمی (1393). «تحلیل روابط ساختاری بین آموزش خود متمایزسازی؛ اضطراب امتحان و باورهای خودکارآمدی». مجله دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، شماره 1
بیرامی، منصور و مجید پورفرج عمران (1393). «بررسی رابطه بین باورهای فراشناختی، خودکارآمدی و خوش‌بینی، با اضطراب امتحان دانشجویان علوم پزشکی»، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. شماره 7.
ترابی، ملوک؛ جهانگیر حقانی؛ مرضیه کریمی افشار و پیمان محسنی (1393). «بررسی میزان اضطراب ناشی از امتحان در دانشجویان دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1392. گام­های توسعه در آموزش پزشکی». مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی. شماره 4.
چراغیان، بهمن؛ مالک فریدونی مقدم؛ شهرام برازپردنجانی و نفیسه باورصاد (1387). «بررسی اضطراب امتحان و ارتباط نآآنآننبامآآن با عملکرد تحصیلی در دانشجویان پرستاری». فصلنامه دانش و تندرستی. شماره 3.
حیدری، محمد و سارا شهبازی (1394). «بررسی تأثیر آوای قرآن بر میزان اضطراب امتحان در دانشجویان پرستاری و فوریت‌های پزشکی. گام­های توسعه در آموزش پزشکی». مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی.. شماره 1.
خسروی، م و بیگدلی، 1. (1387). «رابطه ویژگی‌های شخصیتی با اضطراب امتحان در دانشجویان». مجله علوم رفتاری، شماره 1.
درتاج، فریبرز، سید حمید موسوی و پروین رضایی (1392). «بررسی میزان اضطراب امتحان و عوامل مرتبط با آن در بین دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان». مجله پزشکی هرمزگان. شماره 4:
سلطانی‌نژاد، مهرانه؛ فریبرز درتاج؛ علی دلاور و  صغری ابراهیمی قوام (1392): نقدی روش شناسانه به شیوۀ فرا تحلیل براثر بخشی روش‌های درمانی به‌کاررفته درزمینۀ کاهش اضطراب امتحان در ایران. فصلنامه اندازه‌گیری تربیت، شماره 12.
قدمی، مجید (1393). بررسی رابطۀ کمال‌گرایی با اضطراب امتحان دانش‌آموزان، فصلنامه علمی پژوهشی نوآوری‌های آموزشی. شماره 49.
قربانی، فاطمه؛ زهرا قربانی و آذر آوازه (1393). «بررسی تأثیر آوای قرآن بر اضطراب امتحان در دانش‌آموزان مقطع راهنمایی شهر زنجان در سال 1390». مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان. شماره 90.
قهوه­چی الحسینی، فهیمه؛ علی فتحی آشتیانی و مجتبی ساتکین (1394). مقایسه اثربخشی درمانگری فراشناختی با شناخت درمانگری در کاهش اضطراب امتحان. مجله روان‌شناسی تحولی: روان شناسان ایرانی. شماره 44.
قیاسی، محمد؛ الهام احسانی چیمه و محمد محبوبی (1390). آیا رایحه ‌درمانی بر اضطراب دانشجویان جانباز و ایثارگر تأثیر دارد؟ مجله طب جانباز، شماره 14: 18-23.
موسوی، سیده سمیرا؛ وحید احمدی؛ عباس نصراللهی؛ صالحه پیریایی؛ خدیجه سلیمانی و طیبه محمودی، (1393). «رابطه بین کمال­گرایی نابهنجار و اضطراب امتحان. بررسی نقش واسطه­ای راهبرد مقابله اجتنابی». مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. شماره 1.
موسوی، معصومه؛ حسن حق‌شناس؛ محمدجواد علیشاهی و بدرالدین نجمی (1387). «اضطراب امتحان و برخی از عوامل فردی ـ اجتماعی مرتبط با آن در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر شیراز». تحقیقات علوم رفتاری. دورۀ 6. شماره 1.
میری، مرادعلی و علی‌رضا فقیهی  و فایزه ناطقی و کرم محمدی (1396). بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی فرزندان جانبازان شهرستان کوهدشت از دیدگاه والدین و مربیان و راه‌های پیشگیری از آن، هشتمین کنفرانس بین‌المللی روانشناسی و علوم اجتماعی، تهران.
https://civilica.com/doc/675976
نیک منش، زهرا و سمیه یاری (1391). «رابطه بین باورخودکارآمدی و ادراک خویشتن با اضطراب امتحان در دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستانی». مطالعات روانشناسی تربیتی،  شماره 14: 146-127.
یوسفی، قایق؛ حبیبی، سوگند؛ محمدخانی، مونا. (1392). «میزان اضطراب امتحان در دانشجویان رشته‌های پزشکی و رابطه آن با جنسیت». مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. شماره 3.
Brown LA, Forman EM, Herbert JD, Hoffman KL, Yuen EK, Goetter EM. A randomized controlled trial of acceptance- based behavior. Therapy and cognitive therapy for test anxiety: a pilot study. Behav Modif 2011; 35(1).
Byramy M, Abdi; R. The Effect of Training Techniques Based on Reducing Anxiety in the Minds of students. Educational J 2009; 2(6) [In Persian]
Costarelli. V, patsai A.Academic examination stress increases disordered eating symptomatology in female university students. Eat weight Disord 2012; 17(3).
Di Maria, Franco & Di Nuovo, Santo.(1990). Gender differences in  social and test anxiety. Personality and Individual Differences. 11(5), 525-530.
Khaghani zade, M, Sirati, M. Effect of personal, family, economic and social agents to intensive of symptom in veterans. Military of medicine. 1383;1(6): 33-37; (in Persian)
Latas M, pantic M, obradovic D. Analysis of test anexiety in medical students. Med pregl. 2010; 63(11).
Macdonald R. Managing stress and exam anxiety. Australia: University of Tasmania; 2001.
Sadok BJ, sadock VA. (Trans lation). Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences, clinical psychiatry. Rezai F. Tehran: Arjomand Publication; 2008.
Sarason,I.G.(1980). Text anxiety Theory,research and applications.
Hilldale,NJ:Lawrence Erlboum
Sarason,I.G &Stoops,R(1978) Test anxiety and the passage of time. Journal of Counseling and Clilinal Psychology, 46,102-109.
Yazdani F, soleymani B. Relationship between test anxiety and Academic Performance among Midwifery students. Helth systems Research. 2012; 7. [Persian]