نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

2 کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

چکیده

امروزه تلویزیون در اکثر نقاط جهان تبدیل به الگوی رفتاری خانواده شده است و افراد خانواده بخشی از معیارهای صحبت و رفتار فردی و اجتماعی خود را از خلال برنامه‌های ارائه شدۀ تلویزیونی بدست می‌آورند. این رسانه می‌تواند در پیدایش عادات تازه، تغییر رفتار و هویت از جمله هویت دینی مخاطبان، نقش مهمی ایفاء کند. این پژوهش، با هدف بررسی رابطه میان میزان آشنایی، مشاهده و رضایتمندی زنان از سریال‌های تلویزیونی در ماه رمضان با هویت دینی آنان به انجام رسیده است. روش پژوهش ؛ پیمایشی و ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق شامل مادران فرهنگی (مربیان) منطقه 14 شهر تهران و نمونه مورد بررسی براساس محاسبه فرمول کوکران 384 نفر است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد میان تماشای برنامه‌های تلویزیونی ماه رمضان و هویت دینی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین شواهد بیانگر این است که بین متغیرهای میزان آشنایی؛ میزان رضایتمندی و میزان مشاهده برنامه‌های تلویزیونی با هویت دینی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between watching Ramadan TV programs with religious identity (among women of district 14 of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Somayeh Tajik Esmaeili 1
  • Mohammad Kolahdooz 2

1 Islamic Azad University

2 Islamic Aad University

چکیده [English]

Today, television in most parts of the world has become family's pattern of behavior and family members get some of their speaking and personal and social behaviors through their television programs. This media can have an impact on society and play an important role in the emergence of new habits, changing behavior and identity, including the religious identity of the audience. Considering this important, the purpose of this study was to determine whether the Ramadan TV programs had an effect on the religious identity of the audience. The research method has been survey. The statistical population of the study consisted of women in district 14 of Tehran. 384 people were selected using Cochran's formula as sample size. The data were collected using a questionnaire and the results of the alpha test indicated an acceptable reliability of the research variables. The results of the research show that there is a positive and significant relationship between the amount of viewing of Ramadan television programs and religious identity. Also, regarding the sub-assumptions of evidence, there is a positive and significant relationship between the level of familiarity, the degree of satisfaction and the amount of watching television programs with religious identity. The results of the present study are consistent with the empirical research in this field. Also, the evidence from this research has somehow supported the assumptions of various theories on the impact of media on audiences, including planting theory and the theory of use and satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • Planting
  • Satisfaction
  • Identity
  • Religious Identity