رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تقاضای سینمای دفاع مقدس در جوانان:(مطالعه موردی مدرسه سینمایی حوزه هنری انقلاب اسلامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه آزاد

چکیده

سینما پدیده‌ای است که مسأله جذابیت و تأثیرگذاری آن همواره مورد توجه محققان قرار داشته و این امر در معرفی و عمق بخشی به ابعاد مختلف فرهنگی بسیار استفاده ‌می‌شود؛ که یکی از ابعاد خاص ایران موضوع دفاع مقدس است. با این حال به‌رغم اهمیت موضوع دفاع مقدس و نیز ظرفیت‌های سینما در تأثیرگذاری، شاهد عدم اثربخشی مطلوب آن در جامعه هستیم. چرا که تحقیقات بیانگر کاهش اقبال عمومی به این‌گونه فیلم‌ها در قیاس با سایر ژانرهای سینمایی به خصوص بین جوانان است. این مقاله با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با روش پیمایشی به دنبال رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تقاضای سینمای دفاع مقدس در جوانان است. بنابراین، جامعه آماری این پژوهش جوانان بالای 18 سال و آشنا با مباحث سینما بودند که براساس فرمول کوکران، ۲۱۲ نفر از دانشجویان مدرسه هنری حوزه انقلاب اسلامی برای نمونه انتخاب شدند. نتایج حاصل، عوامل مؤثر بر تقاضای سینمای دفاع مقدس را در سه طبقه «عوامل درونی فیلم»، «عوامل بیرونی فیلم» و «عوامل محیطی» تقسیم کرد. درمجموع می‌توان بیان داشت که عوامل درونی در دست فیلمسازان، مؤثرترین عامل بر تقاضای فیلم‌های دفاع مقدس هستند.

کلیدواژه‌ها