تأثیر تفکرات عاشورایی بر رزمندگان دفاع مقدس در رمان باغ بهشت

شناسنامه علمی شماره

نویسنده

پژوهشگر

چکیده

چکیده
تفکرات عاشورایی مهمترین راهبرد رزمندگان اسلام در مواجهه با عوامل غیریت‌ساز است. این مفهوم مجموعه‌ای از اندیشه‌ها و سبک‌ زندگی جهادی امام‌حسین(ع) در گسترة دین محمدی است و اصول رفتاری امام و اصحاب او را در عرصه‌های جدال با مخالفان شریعت به منصة ظهور گذارده است. مطالعة این ظرفیت، دستاورد عزت، قوت و سعادت جامعة بشری را در بر دارد. مطلب حائز اهمیت، شناخت تأثیرات چنین تفکراتی بر رزمندگان دفاع ‌مقدس است. فایدة این شناخت، یافتن هویت جهادی برگرفته از اندیشة عاشورایی است. سعی پژوهش پیش‌رو آن‌ ‌است‌ که شاخصه‌های عاشورایی را در رمان«باغ بهشت» با استفاده از روش گفتمانی «ارنستو لاکلاو» تحلیل‌ محتوا کند. این روش، پیوند خردمندانة مؤلفه‌ها را برای خلق هویت جهادی به مخاطب منعکس می‌سازد. یافته‌ها نشان می‌دهد عملکرد عاشورایی رزمندگان، ضمن تشکیل فضای انسان‌ساز، مقاومتی را ایجاد کرده است که ثبات آن، دستاورد استقلال و امنیت کشور را نیز به‌دنبال خواهد داشت.
واژه‌های کلیدی
اندیشة عاشورایی، خردورزی، ادبیات‌ داستانی، رمان دفاع ‌مقدس، هویت جهادی، رمان باغبهشت

کلیدواژه‌ها