هویت و رابطۀ آن با امنیت از دیدگاه امام خمینی (ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)

2 استاد گروه روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

رهیافت‌های گوناگونی در مطالعۀ هویت وجود دارد. بررسی آراء و اندیشه‌های رهبران کشورها نشان‌دهندۀ این است که نگرش آن‌ها به هویت و نحوۀ شکل‌گیری هویت آن‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای در اولویتها در برخورد با مشکلات امنیتی دارد. این مقاله با نگاه به آراء و اندیشه‌های امام خمینی (ره) درصدد پاسخ به این سؤال است هویت و رابطۀ آن با امنیت در دیدگاه امام خمینی (ره) چیست؟ روش این پژوهش، برای درک ارتباط هویت و امنیت در دیدگاه امام خمینی (ره)، ارزیابی و بازاندیشی درمجموعه سخنرانی‌ها، پیام‌ها، مصاحبه‌ها و همچنین سیر عملی ایشان است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد ازآنجاکه دین و هویت دینی اصلی‌ترین مؤلفه هویت‌ساز در دیدگاه امام خمینی (ره) است. بنابراین، اصلی‌ترین تهدیدات و مسائل امنیتی در مکتب امام خمینی معطوف به این مؤلفه است. امام خمینی (ره) بحران هویت و شخصیت را از مهم‌ترین مشکلات جوامع اسلامی و از عوامل تأثیرگذار بر امنیت ملی، می‌دانستند. در نگاه امام خمینی (ره)، آنچه موجب مخدوش شدن یا در پی برهم زدن هویت است، همان دگر است که البته تقابل و تضاد میان این دو موجب برجسته شدن هویت خودی در برابر دیگری و سستی و تسلیم شدن در برابر دیگر موجب فروپاشی هویت و ناامنی می‌شود.

کلیدواژه‌ها