مطالعه اثربخشی مستند روایت ‏فتح بر التزام دینی مخاطبان نوجوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهش هنر- دانشکده پژوهش‏های عالی هنر و کارآفرینی- دانشگاه هنر اصفهان- اصفهان - ایران

2 دانشکده هنرهای زیبا- دانشگاه تهران- تهران - ایران

3 دانشکده صنایع دستی- دانشگاه هنر اصفهان- اصفهان - ایران.

4 انستیتوی مطالعات نمایشی - دانشگاه لایپزیگ- آلمان.

چکیده

ویژگی رسانه‌های تصویری، مبلغین دینی را بر آن داشته تا از این عامل ارتباطی در رساندن پیام و متاثر نمودن مخاطبان به نحو مطلوب استفاده نمایند. اﻓﺮاد مختلف ﺟﺎﻣﻌﻪ، اﻋﻢ از ﺑﺰرﮔسال، نوجوان و ﻛﻮدک، در ﻣﻌﺮض ﺗﺄﺛﻴﺮات تلوﻳﺰﻳﻮن ﻗﺮار دارﻧﺪ و فیلم‌های مستند به عنوان گونه‌ای از فیلم می‌توانند بر ذهن و رفتار مخاطبان تاثیرگذار باشند. این مقاله با هدف بررسی اثرگذاری مستند روایت‏فتح بر التزام دینی مخاطبان صورت پذیرفته است و مذهب به عنوان پیام و رسانه به منزله حامل و ناقل پیام به سوی مخاطب در نظر گرفته شده است. در این راستا برای گردآوری داده‌ها، از پرسشنامه ساخته شده توسط محقق استفاده شده است. جامعه آماری مورد نظر شامل کلیه دانش‌آموزان دختر دوم دبیرستان‌های غیرانتفاعی و با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه به صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده‌ است. نتایج حاصل نشان داد که مستند روایت‌فتح بر التزام دینی مخاطبان موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study on the impact of Revayat-e Fath documentaries on the religious undertaking of teenage audiences

نویسندگان [English]

  • abdollah Hamidzadeh 1
  • ahmad alasti 2
  • Iman Zakariaei Kermani 3
  • Fatemeh Ahmadi 4
1 Department of Art Research- Faculty of Research Excellence in Art and Entrepreneurship- Art University of Isfahan- Isfahan- Iran
2 College of Fine Arts- University of Tehran- Tehran- Iran
3 Handicrafts Facuity, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran.
4 Institute of Theatre studies, University of Leipzig Germany.
چکیده [English]

Special features of visual media have prompted religious propagators to tap into media – as a mode of communication – to impart their message to the audience and influence them in a proper manner. People from different walks of life in society including adults, teenagers and children are exposed to the influence of TV. As a genre, documentaries can leave an impact on the psyche and behavior of viewers. This article aims to review how Revayat-e Fath documentaries have affected the religious undertaking of its viewers. Religion serves as a message and the media is the means to convey that message to the audience. In this paper, qualitative and quantitative research methods have been employed based on collecting data and carrying out field research. The researcher has used the questionnaires he himself has developed, and has used SPSS software to analyze the results. The female second-grade students of non-profit high schools form the statistical population of the research. The researcher has also used Cochran's C test [a one-sided upper limit variance outlier test] as the sample size and collected data based on convenience or accidental sampling. Final results show that Revayat-e Fath documentaries do hold an influence over the religious undertaking of its viewers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Documentary Film"
  • "Revayat-e Fath"
  • "Religious Undertaking"
  • "Teenage Viewers"