نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه آزاد

چکیده

سینما پدیده‌ای است که مسأله جذابیت و تأثیرگذاری آن همواره مورد توجه محققان قرار داشته و این امر در معرفی و عمق بخشی به ابعاد مختلف فرهنگی بسیار استفاده ‌می‌شود؛ که یکی از ابعاد خاص ایران موضوع دفاع مقدس است. با این حال به‌رغم اهمیت موضوع دفاع مقدس و نیز ظرفیت‌های سینما در تأثیرگذاری، شاهد عدم اثربخشی مطلوب آن در جامعه هستیم. چرا که تحقیقات بیانگر کاهش اقبال عمومی به این‌گونه فیلم‌ها در قیاس با سایر ژانرهای سینمایی به خصوص بین جوانان است. این مقاله با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با روش پیمایشی به دنبال رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تقاضای سینمای دفاع مقدس در جوانان است. بنابراین، جامعه آماری این پژوهش جوانان بالای 18 سال و آشنا با مباحث سینما بودند که براساس فرمول کوکران، ۲۱۲ نفر از دانشجویان مدرسه هنری حوزه انقلاب اسلامی برای نمونه انتخاب شدند. نتایج حاصل، عوامل مؤثر بر تقاضای سینمای دفاع مقدس را در سه طبقه «عوامل درونی فیلم»، «عوامل بیرونی فیلم» و «عوامل محیطی» تقسیم کرد. درمجموع می‌توان بیان داشت که عوامل درونی در دست فیلمسازان، مؤثرترین عامل بر تقاضای فیلم‌های دفاع مقدس هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ranking Factors Influencing the Demand of Holy Defense Cinema in Young People (Case Study of Cinematic School of Islamic Art)

نویسندگان [English]

  • rasoul yousefi ramandi 1
  • mohsen ebnoddin 2
  • fatemeh hadad 3

1 معاون علمی دانشکده و عضو هیئت علمی

2 دانشجو

3 فارغ التحصیل

چکیده [English]

Cinema is a phenomenon that the attraction and impact of it has always been of interest to researchers, and this is used in introducing and deepening the section to a variety of cultural dimensions.
Despite the importance of the subject of sacred defense as well as the capacities of the cinema, we see a lack of effective efficacy in society. Research shows that the overall popularity of these films has dropped in comparison to other cinematic genres.
This paper uses a descriptive-analytical approach and a survey method to rank the factors affecting the demand for holy defense cinema in young people. Therefore, the statistical population of this study was young people over the age of 18 who were familiar with the topics of the cinema. According to the Cochran formula, 212 students from the art school of the Islamic Revolutionary Academy were selected as samples. The results have divided the factors affecting the demand for holy defense cinema into three categories: "Internal factors of the film", "External factors of the film" and "Environmental factors". In general, it can be argued that internal factors in the hands of filmmakers are the most influential factor in the demand for holy defense films

کلیدواژه‌ها [English]

  • purchase demand
  • holy defense cinema
  • surveying