شناسنامه علمی شماره

نویسنده

پژوهشگر

چکیده

چکیده
تفکرات عاشورایی مهمترین راهبرد رزمندگان اسلام در مواجهه با عوامل غیریت‌ساز است. این مفهوم مجموعه‌ای از اندیشه‌ها و سبک‌ زندگی جهادی امام‌حسین(ع) در گسترة دین محمدی است و اصول رفتاری امام و اصحاب او را در عرصه‌های جدال با مخالفان شریعت به منصة ظهور گذارده است. مطالعة این ظرفیت، دستاورد عزت، قوت و سعادت جامعة بشری را در بر دارد. مطلب حائز اهمیت، شناخت تأثیرات چنین تفکراتی بر رزمندگان دفاع ‌مقدس است. فایدة این شناخت، یافتن هویت جهادی برگرفته از اندیشة عاشورایی است. سعی پژوهش پیش‌رو آن‌ ‌است‌ که شاخصه‌های عاشورایی را در رمان«باغ بهشت» با استفاده از روش گفتمانی «ارنستو لاکلاو» تحلیل‌ محتوا کند. این روش، پیوند خردمندانة مؤلفه‌ها را برای خلق هویت جهادی به مخاطب منعکس می‌سازد. یافته‌ها نشان می‌دهد عملکرد عاشورایی رزمندگان، ضمن تشکیل فضای انسان‌ساز، مقاومتی را ایجاد کرده است که ثبات آن، دستاورد استقلال و امنیت کشور را نیز به‌دنبال خواهد داشت.
واژه‌های کلیدی
اندیشة عاشورایی، خردورزی، ادبیات‌ داستانی، رمان دفاع ‌مقدس، هویت جهادی، رمان باغبهشت

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Ashura's Thoughts on Sacred Defense Warriors in the Garden of Paradise

نویسنده [English]

  • m z

پژوهشگر

چکیده [English]

Abstract
Ashura's thoughts are the most important strategy of the warriors of Islam in confronting non-determinant factors. This concept is a collection of thoughts and lifestyle of the jihadist Imam Hossein in the range of Mohammad's religion and has set forth the principles of conduct of Imam and his companions in the field of conflict with the opposition of the Shari'a. The study of this capacity encompasses the achievement of dignity, strength and prosperity of the human community. It is important to understand the effects of such thinking on holy defense warriors. The benefit of this knowledge is to find a jihadi identity derived from Ashura's thought. The present research attempts to analyze the content of Ashourian features in the "Gardens of Paradise" novel using the Ernesto Laclau Discourse (LACLAU, E). This method reflects the wise combination of components to create a jihadi identity for the audience. The findings show that the performance of the Ashura of the warriors, while creating an atmosphere of humanity, has created a resistance that will bring stability to the country's independence and security.]
Keywords: Thought of Ashura, reason, fiction, holy defense novel, jihadi identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thought of Ashura
  • fiction
  • holy defense novel
  • jihadi identity