نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران a_rahimi@azad.ac.ir

2 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران (نویسنده مسئول) Riahi.jalal@yahoo.com

چکیده

مقاله حاضر تلاش می‌کند تا با تحلیلی علمی و با رویکردی تطبیقی پس از تشریح و تبیین مفهوم راستین ایثار و شهادت و واکاوی ابعاد مختلف آن، به بررسی نقش هوش مصنوعی در ترویج فرهنگ عمومی و مطابقت آن با نقش هوش مصنوعی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در دوران پسا اینترنت بپردازد. روش تحقیق از نوع تطبیقی است. این تحقیق ازنظر رویکرد و ماهیت، در رده تحقیقات بنیادی به‌حساب می‌آید. ازنظر ابزار گردآوری اطلاعات، از روش‌های بررسی اسناد و مدارک (جستجو در کتابخانه‌ها، آرشیو، اینترنت و ...)، مشاهده و مصاحبه با خبرگان استفاده گردیده است. دستاورد و نتیجه این تحقیق عبارت است از به دست آوردن ۱۲ مؤلفه از مفهوم هوش مصنوعی که در ترویج فرهنگ عمومی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مؤثرند. مؤلفه‌ها عبارت‌اند از هوش مصنوعی و تحلیل داده‌ها، تجربه‌های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده، همکاری با ربات‌ها و ایجاد واسط‌های هوشمند، استفاده از پلتفرم‌های چندرسانه‌ای، ترویج آموزش آنلاین، ایجاد پلتفرم‌های آموزشی آنلاین، ترویج همکاری و تبادل فرهنگی، همکاری با هوش مصنوعی در تولید محتوا، ارتباط مستقیم با استفاده‌کنندگان، همکاری با هنرمندان، خالقان محتوا و حفظ و حراست از تنوع فرهنگی و اپلیکیشن‌های موبایل. بیشترین اثرگذاری در ترویج فرهنگ عمومی و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت متعلق به مؤلفه‌های «پلتفرم‌های چندرسانه‌ای» و «اپلیکیشین های موبایل» است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparative study of the role of artificial intelligence in promoting public culture and the culture of sacrifice and martyrdom

نویسندگان [English]

  • عبدالرحیم رحیمی 1
  • jalal riahi 2

1 Assistant Professor, Faculty of Management, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran a_rahimi@azad.ac.ir

2 Doctoral student of Cultural Management and Planning, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran (Corresponding Author) Riahi.jalal@yahoo.com

چکیده [English]

The present article tries to investigate the role of artificial intelligence in promoting public culture and its compatibility with the role of artificial intelligence in promoting the culture of sacrifice and with a comparative approach after explaining and explaining the true concept of sacrifice and martyrdom and understanding its different dimensions. Testimony in the post-internet era. The research method is of a comparative type. In terms of its approach and nature, this research is considered in the category of basic research. In terms of information gathering tools, among the methods of document review (searching in libraries, archive, internet, etc.), observation and interview with experts have been used.

The achievement and result of this research is to obtain 12 components of the concept of artificial intelligence that are effective in promoting public culture and promoting the culture of sacrifice and martyrdom. The components include artificial intelligence and data analysis, virtual reality and augmented reality experiences, cooperation with robots and creating interfaces. Smart, using multimedia platforms, creating educational platforms and promoting online education, promoting cooperation and cultural exchange, cooperation with artificial intelligence in content production, direct communication with users, cooperation with artists, content creators and preservation and protection of cultural diversity and applications. Mobile. The most effective in promoting public culture as well as promoting the culture of sacrifice and martyrdom belong to the components of (multimedia platforms) and (mobile applications).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • sacrifice
  • martyrdom
  • new technologies
  • artificial intelligence