نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی گروه علوم اجتماعی، دانشکدۀ حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

و دهم با شعار برقراری عدالت و کم کردن شکاف طبقاتی در بین مردم ایران بر سرکار آمد. مهم‌ترین دستاورد این دولت، اجرای پروژه مسکن مهر در خصوص تأمین مسکن برای قشر کم برخوردار جامعه بود. ناظر بر این، پژوهش حاضر، در خصوص پاسخ به این سؤال انجام گرفت؛ اجرای عدالت اجتماعی در طرح مسکن مهر چگونه است؟ این مقاله به روش کیفی و با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که پروژه مسکن مهر، به دلیل گرانی زمین در اطراف شهرهای بزرگ به اجرا درآمده و این امر نیز موجب جدایی گزینی فضایی شده است. به‌رغم اینکه مسکن مهر، ظواهر مدرن دارد، اما فضای اجتماعی این مناطق را بیشتر طبقات کم برخوردار جامعه تشکیل می‌دهند. ازاین‌رو تمرکز قشر عظیم طبقه اجتماعی پایین در این مناطق، منجر به بازتولید طبقه اجتماعی و در نهایت به بازتولید ساختارهای نابرابر منتهی می‌شود؛ بنابراین بسیار محتمل خواهد بود که ساختار فضای اجتماعی مسکن مهر، یک نوعی بی‌عدالتی نظام‌مند را به لحاظ اجتماعی و فرهنگی دامن بزند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A critical look at Mehr housing project from the perspective of justice discourse Emphasizing Pierre Bourdieu's theory

نویسنده [English]

  • Mirdavod Hashemi

ph.d student of sociology, Department of Social Sciences, School of Law and Social Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

The 9th and 10th governments came to office with the slogan of establishing justice and reducing the class gap among the people of Iran. The most important project of this government was the implementation of the Mehr housing project regarding the provision of housing for the less privileged sections of the society. For this reason, the current research was conducted regarding the answer to this question; Can the Mehr housing project be fully evaluated in line with the implementation of social justice? This article is done qualitatively and using descriptive-analytical method. The results of this research showed that the Mehr housing project was implemented due to the high cost of land, especially around big cities, and this also caused spatial segregation. Despite the fact that Mehr housing has modern appearances, the results of this research show that the social atmosphere of these areas is mostly made up of the less privileged classes of the society. therefore; In the future, we may be faced with a modern type of marginalization, because the concentration of the huge strata of the lower social class in these areas leads to the reproduction of the social class and ultimately leads to the reproduction of unequal structures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mehr Housing
  • Justice
  • habitus
  • Square
  • Cultural and Social Capital