نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، سیاستگذاری فرهنگی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) fardinmansori@gmail.com

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران. minachenari1366@gmail.com.

چکیده

هدف اصلی مقاله حاضر ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث سوله ورزشی شهید بهشتی مخصوص جانبازان و معلولان در منطقه هشت شهرداری تهران است. روش انجام این پژوهش روش ترکیبی کمی و کیفی است که در بخش کمی از 200 نفر از ساکنین اطراف پروژه از طریق ابزار پرسشنامه اطلاعاتی جمع‌آوری شده است و در بخش کیفی هم مصاحبه‌هایی با مدیران شهرداری منطقه، عوامل اجرایی و جانبازان انجام شده است. در مورد شیوه نمونه‌گیری نیز با توجه به اینکه جامعه آماری این تحقیق ساکنین محله فدک (اعم از ساکنین محله، افراد شاغل در محله و کسبه محله) هستند، انتخاب نمونه از طریق ترکیبی از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای (برای انتخاب خیابان‌ها و کوچه‌های محله) و نمونه‌گیری سیستماتیک (برای انتخاب خانه‌ها) انجام شده است. همچنین برای تعیین اعتبار پرسشنامه از اعتبار صوری و به‌منظور تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است؛ و در پایان ازآنجاکه پروژه، در حال اجرا است، تأثیرات مثبتی و منفی به‌ صورت احتمالی در چهار بخش اجتماعی (افزایش زیبایی و منظر شهری، افزایش سلامت روحی و روانی معلولان/جانبازان، بهینه‌سازی اوقات فراغت معلولان/جانبازان، شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی جانبازان، کاهش آسیب‌های جسمی جانبازان/ معلولان، افزایش سطح رضایتمندی جانبازان /معلولان) فرهنگی (افزایش حس و تعلق محلی، ترویج فرهنگ ورزش در میان معلولان/جانبازان، تحقق برنامه‌ها و طرح‌های فرادستی، ایجاد ترافیک در محدوده و آلودگی هوا، ایجاد آلودگی صوتی و مزاحمت برای ساکنین)، اقتصادی (ایجاد درآمد برای مرکز افزایش احتمالی قیمت، اشتغال‌زایی، افزایش احتمالی قیمت املاک مجاور) برای آن شناسایی شده است که در متن اصلی به‌صورت دقیق به آن پرداخته شده است.
ست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social and cultural effects of building sports complexes for veterans and disabled people with the study of Shahid Beheshti sports hall in District 8 of Tehran Municipality

نویسندگان [English]

  • fardin mansouri 1
  • mina chenari 2

1 PhD student of Sociology-Cultural Policy, Khwarazmi University, Tehran,Iran. (Corresponding Author). fardinmansori@gmail.com

2 Master's student of Information Science and Epistemology, Al-Zahra University, Tehran, Iran. minachenari1366@gmail.com.

چکیده [English]

The main purpose of this article is to evaluate the social and cultural effects of the construction of Shahid Beheshti sports hall for veterans and disabled people in the 8th district of Tehran Municipality.The method of conducting this research is a combined quantitative and qualitative method that has been collected in a small part of 200 residents around the project through an information questionnaire. In the qualitative part, interviews have been conducted with the managers of the municipality of the region, executive agents and veterans Regarding the sampling method, considering that the statistical population of this research is the residents of Fadak neighborhood (including residents of the neighborhood, people working in the neighborhood and businesses in the neighborhood), the selection of the sample is through a combination of multi-stage cluster sampling method. (to select the streets and alleys of the neighborhood and systematic sampling (to select the houses) has been done. Also, face validity was used to determine the validity of the questionnaire, and Cronbach's alpha method was used to determine reliability. And in the end, since the project is being implemented, positive and negative impacts are possible in four social sectors (increasing the beauty and urban landscape; increasing the mental and psychological health of the disabled and veterans; optimizing the leisure time of the disabled and veterans; identifying and Cultivating sports talents of veterans; reducing physical injuries of veterans and disabled people; increasing the level of satisfaction of veterans and disabled people) Cultural (increasing the sense of local belonging; sports culture among the disabled and veterans; realization of programs and plans; creating traffic in the area and air pollution; creating noise pollution and disturbing the residents) Economic (creating income for the center of a possible price increase; creating employment; possible increase in the price of nearby properties) has been identified for it, which is discussed in detail in the main text.

کلیدواژه‌ها [English]

  • evaluation؛ effects؛ Social and cultural
  • sports club
  • veterans
منابع و مأخذ
 
سرایی، حسن (1389). مقدمه‌ای بر نمونه‌گیری در تحقیق، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.
شجاعی، محمد و الناز احدی (1397). طراحی مجموعه ورزشی برای معلولین با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی برگرفته از پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، شیروان.
فاضلی، محمد (1389). ارزیابی تأثیرات اجتماعی، شهرداری، تهران: اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی.
فرخی، جواد (1386). کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در میان سرپرستان خانوارهای تهرانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.
کیانی، مجید؛ طهماسب شیروانی، هادی قنبری‌ و سیاوش کیانی (1391). «تبیین جایگاه فعالیت‌های ورزشی در نحوه گذران اوقات فراغت جانبازان و معلولین»، مجله علمی پژوهشی طب جانباز؛ شماره 18: 26-34.
لهسایی‌زاده، عبدالعلی (1368). تحولات اجتماعی در روستاهای ایران، شیراز: نشر نوی.
معصومی، سلمان (1390). توسعه محله‌ای در راستای پایداری کلان شهر تهران، تهران: انتشارات جامعه وفرهنگ.
میریوسفی سیدجلیل و یداله رحیمی (1396). «رابطه مشارکت ورزشی و سرمایه اجتماعی جانبازان و معلولان، مطالعه موردی شهر کرمان». مجله علمی پژوهشی طب جانباز، شماره 3: 153-147.
نوبخت، فرزاد و مهرداد محرم‌زاده (1386). مهندسی طراحی و ساخت فضاهای سرپوشیده ورزشی، تهران: اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی ورزش.
وکیلی تنها، مهدی، سیروس احمدی، مجید سلیمانی(1398). «شناسایی و تدوین الگوی انگیزه‌ها‌ی مشارکت ورزشی جانبازان و معلولین». مطالعات روانشناسی ورزشی، شماره 30: 160-143.
ونکلی، فرانک (1388): راهنمای بین‌المللی برآورد پیامد‌های اجتماعی، ترجمه هادی جلیلی، تهران: ناشر دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران.