نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، نراق، مرکزی، ایران. somayeghajari@gmail.com

چکیده

فرهنگ ایثار یکی از ارزش‌هایی است که در تمام جوامع بشری دارای جایگاه خاصی است و به‌عنوان فرهنگی است که انسان از طریق آن می‌تواند به ملاک‌های انسانی و اخلاقی الهی دست یابد؛ بنابراین مفهوم، هدف این مقاله شناخت عوامل مؤثر بر ایجاد فرهنگ ایثار اجتماعی در دانشگاه آزاد اسلامی است. روش پژوهش پیش‌رو بر مبنای هدف؛ کاربردی و بر مبنای استراتژی؛ توصیفی ـ پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال به تعداد 156 نفر است. روش مطالعه کتابخانه‌ای  ـ میدانی است که با استفاده از ابزار پرسشنامه به تعداد 29 سؤال است که این سؤالات بر اساس مطالعه مبانی نظری موضوع و نظر خبرگان تنظیم گردید و در اختیار پاسخ‌گویان قرار گرفت. یافته‌های پژوهش با استفاده از آزمون رگرسیون نشان داد ابعاد نگرشی، رفتاری و اجتماعی همراه با شاخص‌های آن به‌عنوان عوامل مهم مؤثر بر فرهنگ ایثار اجتماعی در بین اساتید دانشگاه مورد تأیید است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying of the effective factors on creating a culture of social self-sacrifice in Islamic Azad University

نویسنده [English]

  • Somayeh, Ghajari

Assistant Professor of Public Administration, Islamic Azad University, Naraq Branch, Naraq, Central, Iran. somayeghajari@gmail.com

چکیده [English]

The culture of self-sacrifice is one of the values that has a special place in all human societies and is a culture through which human beings can achieve on human and moral standards. According to this concept, the purpose of this article is to identify of effective factors on creation of a culture of social sacrifice in the Islamic Azad University. Method of present research based on purpose; Applied, and based on strategy, is a descriptive-survey method. The statistical population of the study includes professors of Islamic Azad University, North Tehran Branch that is number of them 156 . The study method is library-field, which by a questionnaire with questions 29 were prepared based on the study of the theoretical foundations of subject and opinions of experts and were provided to the respondents. Findings of the study using regression test showed that the attitudinal, behavioral and social dimensions along with its indicators are confirmed as important factors affecting the culture of social self-sacrifice among university professors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attitudinal
  • behavioral and social dimensions
  • social self-sacrifice
  • a culture
منابع و مأخذ
 
آقامحمدی، جواد (1398). «واکاوی مؤلفه‌های ایثار اجتماعی در آموزه‌های قرآنی و تعیین جایگاه آن‌ها در اسناد تحولی آموزش‌وپرورش ایران»، مجله پژوهشی دو فصلنامه علمی نامه فرهنگ و ارتباطات، م، شماره  2: 76-45.
دهخدا، علی‌اکبر (1397). لغتنامه دهخدا. تهران.
حاجیان، طالب؛ مهدی کریمی، تقی آقاحسینی و سیدجواد موسوی‌زاده (1392). «رابطه بین ابعاد مدیریت اسلامی و رفتار شهروندی در بین کارکنان علوم پزشکی شهر اصفهان»، دو فصلنامه علمی-تخصصی اسلام و مدیریت، شماره 3: 160-141.
حبیب‌زادگان، زهرا (1396)، مبانی فلسفی ایثار و دلالت‌های تربیتی آن از منظر اسلام. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه الزهرا.
رسالت، سهیلا (1400). «بررسی نقش و جایگاه فعالان زن حوزه رسانه در ترویج فرهنگ ایثار». دو فصلنامه شاهد اندیشه، دوره جدید، شماره 1: 61-43.
رعنایی کردشولی، حبیب ا...، نورا...محمدی، زهرا شهیدیان و احمد اللهیاری پورزنجانی (1396).«ساخت مقیاس سنجش رفتارهای شهروندی سازمانی بر مبنای آموزه‌های اسلامی»، فصلنامه مدیریت اسلامی، شماره 1: 55-35.
سالاریان، شاهرخ، محمد شفیق اسکی و سیدعبدا... اصفهانی (1398).«بایسته‌های مهندسی فرهنگ در جامعه از منظر قرآن با تأکید بر نقش فرهنگ ایثار». دو فصلنامه شاهد اندیشه. شماره 1: 176-139.
شاه‌نوروزی، مهدی، رضا اسماعیلی، سهیلا پرستگاری و سیدجواد امام‌جمعه‌زاده (1396).«عوامل مؤثر بر ارتقاء اثربخشی شیوه‌های ترویج فرهنگ ایثار و شهادت». مجله علمی ـ پژوهشی مدیریت فرهنگی، شماره 35 و 36: 70-53.
عزیزی، بیتا (1393). «شناسایی و تحلیل مفهوم ایثار در آیات و روایات و بررسی آثار تربیتی آن». تهران: دانشگاه شاهد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
غفاری هشجین، زاهد و مریم دژگیر (1397).«نقش فرهنگ ایثار و شهادت به‌مثابه سرمایه اجتماعی در پیشرفت نظام جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه مقام معظم رهبری»، فصلنامه علمی  ـ پژوهشی پژوهش‌های انقلاب اسلامی، شماره5: 124-92.
قاسم‌پور، حامد. کرم خلیلی و مجتبی یاسینی‌فرد (1398). «اثرات فرهنگ ایثار و شهادت بر رفتار شهروند سازمانی: تبیین نقش میانجی سرمایه اجتماعی». فصلنامه مطالعات منابع انسانی. شماره 3: 134-101.
کاظمی، افسانه، زاهد غفاری هشجین و عباس کشاورز شکری (1395). «بررسی مؤلفه‌های جمعی فرهنگ ایثار و شهادت در خاطرات آزادگان دفاع مقدس به‌مثابه سرمایه اجتماعی» دو فصلنامه علمی- پژوهشی پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، شماره 14: 147-139.
مسعودی، حبیب؛ مریم اسکافی و غلامرضا صدیق (1394)، «سیاست پژوهی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سازمان‌های دولتی استان خراسان رضوی»، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 2: 107-90.
مرتضوی، سیدمحسن (1391). بررسی عناصر و مؤلفه‌های ایثار و شهادت در ادبیات کودک و نوجوان». پایان‌نامه کارشناسی ارشد. شیراز: دانشگاه شیراز.
مزیدی، محمد (1391). «تبیین مؤلفه‌های نظریه اشتیاق در بررسی مفهوم ایثار و شهادت». مجموعه مقالات اولین نشست علمی بررسی جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت در نظام تعلیم و تربیت. شیراز: دانشگاه شیراز.
مقدم‌زاده، علی؛ حسن نجفی، و مهدی سبحانی نهاد (1394). «بررسی جایگاه الگوی مفهومی فرهنگ ایثار و شهادت و ارزیابی میزان تحقق آن در اهداف مصوب دوره متوسطه ایران». فصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، شماره 12: 22-1.
موسی‌پور، نعمت ا...(1391). «ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به کمک برنامه درسی در دوره ابتدایی». فصلنامه تحقیقات فرهنگی. شماره 3: 126-103.
Kanas,A.,Scheepers,P.,and Sterkens,C.(2015).interregligious contact and out-groupt trust :finding from conflict and non-conflict regions in Indonoesia and the Philippines .Sterkens, CJA: Vermeer , PADM(ed.),religion,migretion and conflict,121-146.