نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی. alihafizi18@yahoo.com

چکیده

فرهنگ ایثار اجتماعی یکی از جنبه‌های ایثار است که می‌تواند باعث ایجاد همبستگی در سطح جامعه گردد، طوری‌که این همبستگی باعث ایجاد سرمایۀ اجتماعی شود. هدف مقاله حاضر شناخت میزان تأثیر فرهنگ ایثار اجتماعی بر تقویت سرمایۀ اجتماعی در بین کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و جدول کوکران تعداد 196 نفر از کارکنان  انتخاب شدند. روش پژوهش براساس هدف؛ کاربردی و از لحاظ ماهیت؛ توصیفی ـ پیمایشی است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه محقق ساخته به تعداد 22 سؤال است که مربوط به ابعاد فرهنگ ایثار اجتماعی (روحیه فداکاری، نوع‌دوستی، داشتن روحیه همبستگی و خدمت‌گزاری به خلق) و ابعاد سرمایۀ اجتماعی (اعتماد اجتماعی، اعتماد نهادی، هنجارهای اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی و مشارکت اجتماعی) است. یافته‌های پژوهش با استفاده از آزمون رگرسیون نشان داد که فرهنگ ایثار اجتماعی و ابعاد آن بر تقویت سرمایۀ اجتماعی در بین کارکنان  تأثیر معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of culture of social Alturism on social capital in Ministry of Islamic culture and Guidance Islamic

نویسنده [English]

  • Alireza Hafizi

PhD in Cultural Management and planning. alihafizi18@yahoo.com

چکیده [English]

The culture of social Alturism is one of the aspects of Alturism that can create solidarity at the community level, so that this solidarity creates social capital. The purpose of this article is to identify the effect of culture of social Alturism on social capital among in Ministry of Islamic culture and Guidance that 196 Employees were selected by simple random sampling and Cochran table. Research method based on purpose; Functional and based on strategy; is a descriptive-survey and the data collection tool is a researcher-made questionnaire of 22 questions related to the dimensions of the culture of social Alturism (spirit of sacrifice, altruism, solidarity, and service to the people) and dimensions of social capital (social trust, trust Institutional, social norms, social networks, and social participation). Findings of the study using regression test showed that the culture of social Alturism and its dimensions have a significant effect on social capital among professors.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sense of altruism
  • serving the people
  • having a spirit of solidarity
  • a spirit of sacrifice
  • social capital
  • a culture of social Alturism.  
منابع و مأخذ
 
آقامحمدی، جواد (1398).«واکاوی مؤلفه‌های ایثار اجتماعی درآموزه‌های قرآنی و تعیین جایگاه آن‌ها در اسناد تحولی آموزش‌وپرورش ایران»، دو فصلنامه علمی‌نامه فرهنگ و ارتباطات، شماره 2: 76-45.
دهقان، علیرضا، غلامرضا غفاری (1384). «تبیین مشارکت ـ دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهر تهران»، مجله جامعه‌شناسی ایران، شماره 1: 5.
دهخدا، علی‌اکبر (1397). لغتنامه دهخدا، تهران.
رسالت، سهیلا (1400). «بررسی نقش و جایگاه فعالان زن حوزه رسانه در ترویج فرهنگ ایثار». دو فصلنامه شاهد اندیشه، دوره جدید، شماره 1: 61-43.
سالاریان، شاهرخ، محمد شفیق اسکی و سید عبدا... اصفهانی (1398). «بایسته‌های مهندسی فرهنگ در جامعه از منظر قرآن با تأکید بر نقش فرهنگ ایثار». فصلنامه شاهد اندیشه، شماره اول: 176-139.
شاه نوروزی، مهدی، رضا اسماعیلی، سهیلا پرستگاری و سیدجواد امام جمعه‌زاده (1396). «عوامل مؤثر بر ارتقاء اثربخشی شیوه‌های ترویج فرهنگ ایثار و شهادت». مجله مدیریت فرهنگی، شماره 35 و 36: 70-53.
سـریرافراز، محمـد (1390). واکـاوی تعـاملات ایثـار و رشـد اقتـصادی بـا رهیافـت سرمایۀ اجتماعی. همایش ملی ایثار و شهادت. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واحد همدان. منـدرج در سـایت سیویلیکا به آدرس زیر
www.civilica.com/Paper-ISSAR01-ISSAR01_012=.html
عباسیان، روح‌اله (1394). بررسی مبانی و موانع گسترش فرهنگ ایثار و شهادت در قرآن و حدیث، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ایلام.
عزیزی، بیتا (1393). شناسایی و تحلیل مفهوم ایثار در آیات و روایات و بررسی آثار تربیتی آن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شاهد.
کردنائیج، اسدا...، فرشته خلیلی پالندی (1397). «تأثیر فرهنگ ایثار و شهادت بر سرمایۀ اجتماعی با نقش میانجی باورهای دینی». فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت اسلامی، شماره 3: 58-37.
گیدنز، آنتونی (1387). جامعه‌شناسی، ترجمۀ منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
شوفازی، محمدتقی و کرمی، فرشاد (1394).  «دین و سرمایۀ اجتماعی: مطالعه رابطه مشارکت در اجتماعات دینی و سرمایۀ اجتماعی»، فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی ـ فرهنگی. شماره 4: 121-97.
قاسم پور، حامد. کرم خلیلی و مجتبی یاسینی فرد (1398). «اثرات فرهنگ ایثار و شهادت بر رفتار شهروند سازمانی: تبیین نقش میانجی سرمایۀ اجتماعی». فصلنامه مطالعات منابع انسانی. شماره 3: 134-101.
عیسی‌نژاد، ریبوار، محمدرسول رضایی، حسین راحلی و حسین کوهستانی (1303). «بررسی رابطه بین باورهای دینی و سرمایۀ اجتماعی در جوامع روستایی) موردمطالعه: روستاهای بخش ایلخچی از توابع استان آذربایجان شرقی»،مجله توسعه روستایی. شماره ۳: 318-299.
کاظمی، افسانه، زاهد غفاری هشجین و عباس شکری کشاورز (1395). «بررسی مؤلفه‌های جمعی فرهنگ ایثار و شهادت در خاطرات آزادگان دفاع مقدس به‌مثابه سرمایۀ اجتماعی». دو فصلنامه علمی- پژوهشی پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، شماره 14: 147-139.
مزیدی، محمد (1391). تبیین مؤلفه‌های نظریه اشتیاق در بررسی مفهوم ایثار و شهادت، مجموعه مقالات اولین نشست علمی بررسی جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت در نظام تعلیم و تربیت. شیراز: دانشگاه شیراز.
مقدم‌زاده، علی؛ حسن نجفی و مهدی سبحانی نهاد (1394). «بررسی جایگاه الگوی مفهومی فرهنگ ایثار و شهادت و ارزیابی میزان تحقق آن در اهداف مصوب دوره متوسطه ایران»، دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، شماره 12: 22-1.
موسی‌پور، نعمت ا... (1391). «ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به کمک برنامه درسی در دوره
ابتدایی»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، شماره 3:  126-103.
نعمت‌اللهی، زهرا و همکاران (1392). «بررسی عوامل مؤثر بر سرمایۀ اجتماعی اعتماد، انسجام و مشارکت اجتماعی»، فصلنامه مدیریت نظامی، شماره 50: 3.
نوئین، آرمیتا؛ محمدباقر کج باف و مهرنوش فرودستان (1392).«رفتارهای مطلوب اجتماعی و ایثارگری در شهروندان اصفهانی». جامعه‌شناسی کاربردی، شماره 2: 221-211.
هرسیج، حسین؛ رضا محموداوغلی؛ امید عیسی‌نژاد و محمودرضا رهبرقاضی (1391). «بررسی تأثیرات مصـرف رسانه‌ای بر هویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه اصفهان»، فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی، شـماره 47: 99-75.
 
Kyong, Lee, S. (2014). The Impact of Social Capital in Ethnic Religious Communication Networks on Korean Immigrant's Intercultural Development. International Journal of Intercultural Relations, 43: 289-303.
Villaverde, P. M. Rodrigo-Alarcón, J. Parra-Requena, G. and Ruiz-Ortega, M. J. (2018). Technological Dynamism and Entrepreneurial Orientation: The Heterogeneous Effects of Social Capital. Journal of Business Research, 83: 51-64.