نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج (نویسنده مسئول)

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

اصول کافی و صحیح بخاری از منابع معتبر روایی شیعه و اهل سنت است که پیروان این دو مذهب در بسیاری از اصول و فروع دین اسلام، به این دو کتاب استناد می‌کنند. از آموزه‌های مهمی که در این دو کتاب، روایاتی دربارۀ آن ذکرشده و ابوابی به آن اختصاص داده‌شده، محبت است. این پژوهش به تحلیل محتوای واژۀ حب و مشتقات آن در این دو کتاب پرداخته است. واژه‌ها و موضوعات استخراج‌ شده از تحلیل محتوای روایات، نشان می‌دهد حب در اصول کافی با مفاهیم کلیدی عقل، دین، صفات خدا، اطاعت، تقوا، معرفت و اهل ‌بیت ارتباطی وثیق دارد و دارای لایه‌های معنایی متعددی چون حب معبود و عبد، حب رسول خدا و اهل‌بیت و حب انسان‌ها وهم نوعان و مؤمنان و حب مذموم است. بیشتر حجم روایات مربوط به حب در کتاب کافی، به دوری از حب دنیا که جهالت و عجز و غوایت است اشاره دارد؛ اما در صحیح بخاری حب، تنها با ایمان و بِر ارتباط دارد و بیشتر حجم روایات به لایه‌های معنایی حب می‌پردازد که حب میان عبد و معبود، حب به رسول خدا و انسان‌ها را شامل می‌شود، اما اشاره‌ای به حب اهل ‌بیت نشده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the Word “Love” in Usul Al-Kafi and Sahih Bokhari

نویسندگان [English]

  • manighe Aghaz 1
  • Tahmineh Parsai, 2

1 Ph.D. Student of Quran and Hadith Sciences, Karaj Azad University, (Corresponding Author).

2 Faculty Member of Karaj Azad University.

چکیده [English]

Usul Al-Kafi & Sahih Bukhari books are the reliable sources of Shiite and Sunni narrations to which the followers of these two religions refer about issues in many principles and sub-principles of Islam. One of the important issues about which narrations are mentioned in these two books and also some chapters are dedicated to it is the word "love". The present article has analyzed the content of the word love and its derivatives in these two books. The words and topics extracted from the analysis of the content of the narrations, show that love in Usul Al-Kafi is strongly related to the key concepts of intellect, religion, attributes of God, obedience, piety, cognition and Ahl al-Bayt and that it has several semantic layers of meaning such as the love between God and servant, the love to the Messenger of God and Ahl al-Bayt, and the love of mankind and believers, and the love that is displeasing. Most of the narrations related to love in Usul Al-Kafi book refer to the distance from the love to the world which is ignorance, helplessness and misguidance. But in Sahih Bukhari, love is related only to faith and goodness, and most of the narrations deal with the semantic layers of love, which include the love between God and servant, the love to the Messenger of God and mankind, but there is no mention of the love to Ahl al-Bayt.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Usul Al-Kafi
  • Content analysis
  • Faith
  • Love
  • Narrations
  • Sahih Bokhari
منابع و مآخذ
قرآن کریم
ابن حجرعسقلانی، احمدبن علی (1424). فتح الباری، شرح صحیح بخاری، بیروت: دارالکتب العلمیه.
بخاری، محمد بن اسماعیل ابوعبدالله (1393). ترجمۀ طاهر لاوژه و صحیح بخاری، ارومیه: انتشارات حسینی اصل.
جوادی آملی، عبدالله (1381). تفسیرتسنیم، قم: مرکز نشر اسراء.
جوادی آملی، عبدالله (1386). فطرت در قرآن، قم: مرکز نشراسراء.
شیخ صدوق، محمد بن علی بن بابویه (1394). توحید، اصفهان: قائمیه.
طباطبایی، سیدمحمدحسین (1380). تفسیرالمیزان، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
غزالی، ابوحامد (بی‌تا). احیاءعلوم الدین، مصر: مکتبة التجاریة الکبری.
فقیهی، حسین (1384). سیری دراسناداحادیث کافی، فرهنگ کوثر، شماره 64: 107-100.
کلینی، شیخ ابوجعفرمحمدبن یعقوب (1394). الکافی، ترجمۀ فروع کافی، بخش ایمان وکفر، گروه مترجمان انتشارات قدس، قم: قدس.
مجلسی، محمدباقر (1315). بحارالانوار، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
مجلسی، محمدباقر (1378). ایمان وکفر (جلداول)، ترجمۀ عزیزالله عطاردی، تهران: انتشارات عطارد.
نهج‌البلاغه (1369). ترجمۀ سیدجعفرشهیدی، انتشارات زرین وسیمین.