مولفه‌های اخلاق اسلامی در سازمان های دولتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه علوم تحقیقات تهران (نویسنده مسئول).

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه علوم تحقیقات تهران.

3 دکتری مدیریت دولتی مرکز مطالعات نظام‌ها و فناورهای مدیریتی سازمان اداری و استخدامی کشور، تهران، ایران.

چکیده

با مروری بر مفاهیم اخلاق کار، اخلاق در سازمان‌های دولتی ایران و دیدگاه اسلام، با روش آزمون تی تک نمونه‌ای و آزمون فریدمن به بررسی و رتبه‌بندی مؤلفه‌های امانت‌داری، عدالت، فداکاری، تعاون و آداب معاشرت در سازمان‌های دولتی ایران پرداختیم. جامعه آماری شامل تمام کارکنان سازمان‌های دولتی ایران بوده که تعداد آن‌ها نامحدود می‌باشد و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر بوده که این افراد به روش تصادفی در دسترس انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات در بعد نظری کتابخانه‌ای و در بعد عملی، میدانی می‌باشد. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن توسط خبرگان و پایایی آن توسط آزمون آلفای کرونباخ با مقدار 0.714 تأیید گردید. در تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون تی تک نمونه‌ای جهت بررسی فرضیه‌ها و از آزمون فریدمن جهت رتبه‌بندی مؤلفه‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss استفاده شده است. نتایج نشان داد تمام مؤلفه‌های اخلاق در سازمان‌های دولتی ایران از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار می‌باشند. همچنین نتایج رتبه‌بندی نشان داد مؤلفه‌های اخلاق در سازمان‌های دولتی ایران به ترتیب اولویت امانت‌داری؛ آداب معاشرت؛ تعاون؛ فداکاری و عدالت هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamic Ethics Components in Iranian Government Organizations

نویسندگان [English]

  • siyamak nooriyan 1
  • Marziyeh Azmimonfared 2
  • Mohammad Zakeri 3
1 MA Student in Public Administration, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Research & Sciences Branch of Tehran (Corresponding Author).
2 MA students in Public Administration, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Research & Sciences Branch of Tehran.
3 Ph.D. in Public Administration, Center for the Study of Management Systems and Technologies, Administrative and Employment Organization, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In this regard, the components of fiduciary, justice, sacrifice, cooperation, and etiquette in Iranian government organizations were examined and ranked through reviewing the work ethic concepts, ethics in Iranian government organizations as well as the Islamic perspective, using the one-sample t-test and Friedman test. The statistical population included all the staff of Iranian government organizations, whose number is unlimited, with the sample size of 384 selected by randomly available methods and based on Cochran formula. In theoretical terms, the data collection was done by library method and in practical terms, field study was employed. To collect data, a researcher-made questionnaire was used whose validity and reliability were confirmed by experts and Cronbach’s alpha test, respectively, with a reliability value of 0.714. In data analysis, one-sample t-test was employed for testing the hypotheses and Friedman test was used for ranking the components through using SPSS software. The results revealed that all ethics components in Iranian government organizations have a relatively favorable condition. Moreover, the ranking results showed that the ethics components in Iranian government organizations are ranked by priority as fiduciary, etiquette, cooperation, sacrifice, and justice, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Ethics
  • Islam
  • Fiduciary
  • Justice
  • Government Organizations