نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی

چکیده

انسان برای ادامه حیات خود به سازگاری با محیط پیرامون نیازمند است. اجتماعی شدن یک فرایند دوجانبه میان فرد و محیط پیرامون اوست که در آن زندگی می‌کند و تا زمانی که این ارتباط دوجانبه ادامه داشته باشد اجتماعی شدن ادامه خواهد یافت و مقبولیت اجتماعی به‌عنوان عصاره و محصول این فرایند است. جامعه ایرانی در معرض فرایندی خاص قرار گرفته است و آن میلی سیری‌ناپذیر به کسب مقبولیت و منزلت از طریق نمایش دارایی، ثروت و یا هر امر ممکن دیگری است. این­گونه و به این شدت در جستجوی نمایش برای کسب مقبولیت اجتماعی برآمدن به‌گونه‌ای است که آن را از اشکال به هنجار جست­وجوی مقبولیت متمایز می‌کند. این­گونه پیوند مقبولیت و منزلت با نمایش کالا‌ها و افزون بر این میل، اشتها، آرزومندی و اشتیاق سیری‌ناپذیر به کسب مقبولیت پدیده‌ای به لحاظ تاریخی خاص است که پیامد آن نیازمند تحلیل است. به‌بیان‌دیگر هم‌شدت و سیری‌ناپذیری این آرزومندی و هم شیوه‌های پاسخ به آن و هم عوارض مترتب به آن خاص است و آن را از تلاش عادی برای کسب منزلت مقبولیت متمایز می‌کند. به همین دلیل مطالعه و بررسی عوامل تأثیرگذار بر مقبولیت اجتماعی می‌تواند بسیار کاربردی و مهم باشد. در این مقاله با استفاده از نظریه منش و میدان بوردیو به بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی و ابعاد آنها به‌عنوان شیوه‌های کسب مقبولیت اجتماعی در جوانان پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه افراد نسل‌های دهه 60 و 70 (18-37 ساله) شهر تهران بوده که 400 نفر از آنها به‌عنوان حجم نمونه تحقیق انتخاب شده‌اند. همچنین داده‌های موردنیاز تحقیق از طریق ابزار پرسش‌نامه به روش میدانی گردآوری شده است. تحلیل داده نیز به‌وسیله نرم‌افزار اس پی اس اس انجام گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی و ابعاد آن با مقبولیت اجتماعی رابطه و تأثیر معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از این است جوانان نسل دهه 60 در مقایسه با نسل دهه 70 اعتقاد بیشتری نسبت به سرمایه اقتصادی و سرمایه اجتماعی به‌عنوان شیوه‌ی کسب مقبولیت اجتماعی می‌دانند. همچنین نسل دهه 70 در مقایسه با دهه 60 سرمایه فرهنگی را به‌عنوان شیوه‌ای مناسب‌تر جهت کسب مقبولیت اجتماعی قلمداد می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sociological Study of Changes in Social Acceptance Methods in Youth

نویسنده [English]

  • Roya Yazdanpanah

PhD student in Cultural Sociology

چکیده [English]

Human needs adaptation to the surrounding environment in order to survive. Socializing is a two-way process between the individual and his environment in which he lives and as long as this two-way communication continues, socialization will continue and social acceptability will be the product of this process. Iranian society is exposed to a particular process, and it is the inertia of gaining acceptance and dignity through the display of property, wealth, or any other possible thing. It is so and so intensely looking for a show to gain social acceptance in a way that distinguishes it from forms to normality of popularity. Such a link of acceptance and dignity with the display of goods, and in addition to desire, appetite, dreams and insatiable passion for the acquisition of a historically specific phenomenon, the outcome of which requires analysis. In other words, both the intensity and intransigence of this ambition, and the ways of responding to it and the complications that it entails, are specific to it, and distinguishes it from the ordinary attempt to obtain a status of acceptance. Therefore, the study of factors affecting social acceptability can be very useful and important. In this paper, using Bourdieu's theory of manners and field, the impact of cultural capital, social capital, economic capital, and their dimensions as methods of gaining social acceptability in the youth. The statistical population of this study was all the people of the 60s and 70s (Tehran18-37 years old) who were selected as the sample size of the research in Tehran. Also, the data needed for research were collected through a questionnaire tool in a field method. Data analysis was also performed by the SPSS software. The results of the research showed that there is a significant relationship between cultural capital, social capital, economic capital and its dimensions with social acceptability. Findings indicate that young generation of the 60s believe more in economic capital and social capital as a way of gaining social acceptance than 70s generation. Also, the 70s generation compared to the 60s, consider cultural capital as the more appropriate way to gain social acceptance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social acceptability
  • Cultural capital
  • Social capital
  • Economic capital