بررسی نقش و جایگاه فعالان زن حوزه رسانه در ترویج فرهنگ ایثار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات، دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی نقش و جایگاه فعالان زن حوزه رسانه در اشاعه و ترویج فرهنگ ایثار انجام شده است. روش تحقیق مبتنی بر فن تحلیل محتوای کمی است و جامعه آماری شامل کلیه پست­ها و مطالب ارائه شده توسط فعالان زن حوزه رسانه در زمینه ایثار و شهادت در شبکه اجتماعی اینستاگرام در نیمه نخست سال 1399 است. با توجه به محدودیت جامعه آماری، از روش تمام­شمار استفاده شده و از این‌رو کلیه مطالب و محتوای مطرح شده در حوزه فرهنگ ایثار در پست­های ارائه شده توسط فعالان زن حوزه رسانه به عنوان نمونه آماری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته­های آماری بیانگر آن است که بین نوع مطالب و محتوای ارائه شده توسط فعالان زن حوزه رسانه در خصوص فرهنگ ایثار و میزان استقبال کاربران از این مطالب ارتباط معناداری وجود دارد. در این راستا، بین نوع متن (ساده، شعر، نقل قول و...) و میزان استقبال کاربران رابطه معناداری مشاهده می­شود. علاوه‌بر این، نوع تصویر ارائه شده (عکس، فیلم، کلیپ و ...) و استقبال کاربران رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین هشتگ­های استفاده شده در این پست­ها و میزان استقبال کاربران ارتباط معناداری مشاهده می­شود. در مجموع، به عنوان یک دستاورد کلی از پژوهش حاضر می­توان گفت که محتوا و مطالب ارائه شده توسط فعالان زن حوزه رسانه قادر است زمینه­های توجه و نگرش کاربران در خصوص فرهنگ ایثار را فراهم نماید و در نتیجه بر ترویج این فرهنگ در جامعه اثرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role and position of female activists in the media basin in promoting the culture of self-sacrifice

نویسنده [English]

  • soheila resalat
PhD student in Culture and Communication, Faculty of Communication Sciences and Media Studies, Islamic Azad University, Central Tehran Branch.
چکیده [English]

پژوهش حاضر با هدف شناسایی نقش و جایگاه فعالان زن حوزه رسانه در اشاعه و ترویج فرهنگ ایثار انجام شده است. روش تحقیق مبتنی بر تکنیک تحلیل محتوای کمی است و جامعه آماری شامل کلیه پستها و مطالب ارائه شده توسط فعالان زن حوزه رسانه در زمینه ایثار و شهادت در شبکه اجتماعی اینستاگرام در نیمه نخست سال 1399 است. با توجه به محدودیت جامعه آماری، از روش تمامشمار استفاده شده و از اینرو کلیه مطالب و محتوای مطرح شده در حوزه فرهنگ ایثار در پستهای ارائه شده توسط فعالان زن حوزه رسانه به عنوان نمونه آماری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافتههای آماری بیانگر آن است که بین نوع مطالب و محتوای ارائه شده توسط فعالان زن حوزه رسانه در خصوص فرهنگ ایثار و میزان استقبال کاربران از این مطالب ارتباط معناداری وجود دارد. در این راستا، بین نوع متن (ساده، شعر، نقل قول و...) و میزان استقبال کاربران رابطه معناداری مشاهده میشود. علاوه براین، نوع تصویر ارائه شده (عکس، فیلم، کلیپ و ...) و استقبال کاربران رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین هشتگهای استفاده شده در این پستها و میزان استقبال کاربران ارتباط معناداری مشاهده میشود. در مجموع، به عنوان یک دستاورد کلی از پژوهش حاضر میتوان گفت که محتوا و مطالب ارائه شده توسط فعالان زن حوزه رسانه قادر است زمینههای توجه و نگرش کاربران در خصوص فرهنگ ایثار را فراهم نماید و در نتیجه بر ترویج این فرهنگ در جامعه اثرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture of Sacrifice
  • Media
  • social network
  • Instagram
  • Women