نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ارتباطات، گروه ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسندۀ مسئول).

چکیده

 خدمت‌رسانی و توجه به خانواده شهدای نزاجا طریق رسانه‌ها به‌خصوص صداوسیما از مهم‌ترین اقداماتی است که مسئولان باید بدان توجه داشته باشند. به فرموده مقام معظم رهبری «خانواده شهدا چشم‌وچراغ این مملکت هستند» و شأن و منزلت خانواده شهدا بسیار بالاست و در همه‌جا و هر زمان باید این شأن و منزلت حفظ شود. ارتش جمهوری اسلامی ایران 49 هزار شهید تقدیم نظام اسلامی کرده که از این تعداد 47 هزار شهید از نیروی زمینی هستند. این پژوهش باهدف بررسی عملکرد صداوسیما در خصوص انعکاس منزلت اجتماعی خانوادۀ شهدای نزاجا طراحی و اجرا شده است. در این زمینه ازنظریه‌های هارولد لاسول، ساموئل هانمن، کاظم معتمدنژاد، ماکس وبر، جیمز  دیویس و چارلزویلارد مور و تالکوت پارسونز استفاده شد. روش پژوهش پیش‌رو توصیفی ـ پیمایشی و ابزار اندازه‌گیری؛ پرسشنامه محقق ساخته است که پرسشنامه پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای و همراه با استفاده از روش تصادفی ساده در میان 351 خانواده شهید نزاجا ساکن در تهران توزیع و تکمیل گردیده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که: عملکرد صداوسیما در انعکاس منزلت اجتماعی خانواده شهدای نزاجا (با ضریب همبستگی0.988) رابطه معناداری وجود دارد.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the performance ofthe Radio and Television in reflecting the social status ofthe family of the martyrs of NEZAJA

نویسندگان [English]

  • Hadi Mohamadi 1
  • Somayeh Tajik Esmaeili 2

1 Master of Communication, Department of Social Communication, Faculty of Humanities, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor of Social Communication, Tehran East Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding Author).

چکیده [English]

Serving and paying attention to the families of the martyrs of Nezaja through the media, especially the radio, is one of the most important actions that the officials should pay attention to. According to the Supreme Leader, "the families of the martyrs are the beacons of this country" and the dignity of the families of the martyrs is very high and this dignity must be preserved everywhere and at any time. The Army of the Islamic Republic of Iran has sacrificed 49,000 martyrs to the Islamic system, of which 47,000 are from the Army.The present study has been designed and implemented with the aim of identifying the strengths and weaknesses of the productions of One TV in reflecting the social status of the families of the martyrs of Nezaja. In this context, the theories of Harold LaSol, Samuel Hahnemann, Kazem Motamednejad, Max Weber, James Davis and Charles Willard Moore and Talcott Parsons were used. The method of this research is descriptive-survey and measurement tools; the researcher has made a questionnaire that the research questionnaire has been distributed and completed among 351 families of Martyr Nezaja living in Tehran using multi-stage cluster sampling method and using a simple random method. Findings showed that: There is a significant relationship between the strengths and weaknesses of the productions of One Sima network in reflecting the social status of the families of Nezaja martyrs (with a correlation coefficient of 0.988).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Martyrdom
  • Martyr's Family
  • Nezaja
  • Strengths and Weaknesses
  • One Broadcasting Network