نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشکده ارتباط و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

مطالعه حاضر در صدد بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی در رسانه ملی بوده است. روش تحقیق آمیخته با استفاده رویکردهای کمی‌و کیفی است. جامعه آماری در بخش کیفی متشکل از ‌اساتید حوزه ارتباطات و همچنین فعالان‌رسانه‌ای و در بخش کمی نیز شامل کلیه مطالب و محتوای مرتبط در شبکه‌های یک‌ ،دو افق رسانه ملی از شش ماه اول سال 1400 است. در بخش کیفی، از روش نمونه‌گیری در دسترس و در بخش کمی از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شده است. همچنین ‌از روش‌های تحلیل‌مضمون ‌و تحلیل محتوای کمی برای تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی ‌و کمی استفاده شد. در بخش ‌کیفی، یافته‌های‌پژوهش بیانگرآن ‌است که فرهنگ‌سازی و ارتقاء سطح آگاهی‌ها و باورهای دینی مردم در طول سال ازطریق برنامه‌های‌گوناگون، مصاحبه با صاحبنظران و کارشناسان ‌به ‌منظور تبیین مفهوم شهادت از منظرعلمی و تخصصی، لزوم تعامل‌سازنده رسانه ملی با نهادهای دانشگاهی و پژوهشی در حوزه فرهنگ شهادت، استفاده ازایده‌های متخصصان و صاحبنظران حوزه دین، معرفی شهداء و ایثارگران به عنوان الگوهای راستین برای جوانان به منظور دستیابی به وضع مطلوب فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت در برنامه‌های رسانه‌ملی میبایست مورد توجه قرار گیرند. دربخش کمی ‌نیز یافته‌ها نشان‌دهنده آن ‌است که ‌مبارزه ‌با تمام قوا علیه استکبار جهانی، مستضعفین محورمبارزه با استکبار جهانی ‌و مبارزه تا نابودی کامل استکبار جهانی ‌از مهمترین مولفه‌های فرهنگ استکبارستیزی به شمار می‌آیند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the Representation of the Discourse of the Islamic Revolution in the IRIB

نویسنده [English]

  • soheila resalat

Doctoral student of culture and communication, faculty of communication and media studies, Islamic Azad University, Tehran branch

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of identifying the representation of the discourse of the Islamic Revolution in the national media. The research method is mixed using quantitative and qualitative approaches. The statistical population in the qualitative part consists of professors in the field of communication as well as media activists, and in the quantitative part, it includes all the related content in the national media networks one and two from September 31 to Mehr 6, 1400. In the qualitative part, the accessible sampling method was used and in the quantitative part, the purposeful sampling method was used. Also, content analysis and quantitative content analysis methods were used to analyze qualitative and quantitative data. In the qualitative part, the findings of the research show that culturalization and improvement of the level of religious awareness and beliefs of the people throughout the year through various programs, interviews with experts and experts in order to explain the concept of martyrdom from a scientific and specialized perspective, the need for constructive interaction of the national media. With academic and research institutions in the field of culture of martyrdom, it is necessary to use the ideas of experts and experts in the field of religion, to introduce martyrs and martyrs as true role models for the youth in order to achieve the desired status of the culture of resistance, sacrifice and martyrdom in national media programs. be noticed. In the quantitative part, the findings show that the struggle with all the forces against global arrogance, the oppressed of the axis of the fight against global arrogance, and the struggle until the complete destruction of global arrogance are among the most important components of the anti-arrogance culture

کلیدواژه‌ها [English]

  • discourse
  • Iranian Islamic Revolution
  • resistance
  • sacrifice
  • martyrdom