نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران (نویسنده مسئول) maedehosyni0213@gmil.com

2 دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران. 4ghane@gmail.com

چکیده

آزادی واژۀ مقدسی است که ذهن انسان از نخستین روز آفرینش با آن آشنایی دارد. اصولاً زندگی باید با آزادی همراه باشد. زندگی بدون آزادی، زیبایی، جاذبه و امیدآفرینی ندارد، مفهوم آزادی، همان رهایی از قیدوبندهای ناروا با کاربردهای گوناگون است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی قصد دارد گسترۀ آزادی را در تئوری و عمل به چالش کشیده و چشم‌انداز دو تمدن غرب و اسلام را در این مقوله در ترازوی نقد بسنجد. برای این امر درصدد پاسخ به این سؤالات است که اولاً، جایگاه آزادی در حقوق غرب کجاست؟ ثانیاً، نظر اسلام و همچنین فقهای معاصر به‌ویژه امام خمینی (ره) در مورد آزادی چیست؟ ثالثاً، وجوه اشتراک و افتراق دو تمدن غرب و اسلام در مورد اصل آزادی کدم‌اند؟ یافته‌ها نشان می‌دهد اصل آزادی، در هر دو نظام حقوقی به‌عنوان یکی از حقوق حیاتی بشریت محترم شمرده شده است. بااین‌وجود، دیدگاه اسلام نسبت به آزادی به لحاظ اهتمام به ابعاد معنوی انسان در کنار ابعاد مادی آن، خیلی مترقی‌تر از دیدگاه حقوق بین‌الملل است که صرفاً به بعد مادی انسان توجه دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of freedom in international Law and Islam with an approach to Imam Khomeini thought

نویسندگان [English]

  • Sakineh Ojaghi 1
  • AhmadAli Ghane 2

1 master's student public law, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.

2 Associate professor Faculty of Theology Islamic Studies and Guidancs Imam Sadiq University

چکیده [English]

Freedom is a sacred word that the human mind has been familiar with since the first day of creation. basically, life should be accompanied by freedom. Life without freedom has no beauty, attraction and hope. The concept of freedom is freedom from unjust restrictions with various applications. The current research aims to challenge the extent of freedom in theory and practice with descriptive-analytical method and to measure the perspective of the two civilizations of the West and Islam in this category on a critical scale. For this purpose, it seeks to answer these questions: First, where is the place of freedom in western law? Secondly: What is the opinion of Islam and contemporary jurists, especially Imam Khomeini, about freedom? Secondly: What are the similarities and differences between the two civilizations of the West and Islam regarding freedom? The findings show that the principle of freedom has been respected as one of the vital rights of humanity in both legal systems. Nevertheless, Islam's view of freedom is much more progressive than that of international law, which is concerned only with the material dimension of man, in terms of paying attention to the spiritual dimensions of man in addition to its material dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Freedom
  • freedom in international law
  • freedom in Islam
  • contemporary jurists
  • Imam Khomeini