نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی ساوه akram.jahan398@gmail.com

2 استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی ساوه، (نویسنده مسئول) mahdisfallahj@gmail.com

3 استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی ساوه، (استاد مشاور) fahimi.ltr@gmail.com

چکیده

ادبیات جنگ با شلیک اولین گلوله آغاز می‌شود و با پایان جنگ به بلوغ می­رسد، ادبیات دفاع مقدس نه ثبت تاریخ است و نه ثبت وقایع جنگ بلکه شرح احوال درونی و بیرونی زنان و مردانی است که برای حفظ شرف و حیثیت و فضایل انسانی در مقابل تجاوزگران به کرامت‌های انسانی به پا خاسته‌اند و قلم‌ها شرح رشادت‌ها و ایثارگری‌ها و ظلم‌ستیزی آن دلاوران را به صورت آثار ادبی ثبت می‌کند. ادبیات پایداری انعکاس‌دهندۀ پایمردی یک ملت یا قوم در برابر هرگونه تجاوز و ظلم و ستم است. همچنین برجسته کردن پیام‌های انسانی ازجمله آزادگی و حق‌خواهی، عدالت‌طلبی و ظلم‌ستیزی، وطن‌دوستی، ایثار و استقامت است. در این نوع ادبیات شاعر و نویسنده به دنبال زبانی‌ست که با همه مردم جهان گفت‌وگو کند؛ لذا پیام‌های انسانی حادثه‌ای چون جنگ را درونی می‌کند و به جهان ارائه می‌دهد. در این پژوهش برآنیم تا با روش تحلیلی توصیفی به بررسی بازتاب دفاع مقدس در اشعار سیمین‌دخت وحیدی بپردازیم. مضامین پایداری در شعر این شاعر، ستایش آزادی و آزادگی، دعوت به مبارزه، ظلم‌ستیزی، مقاومت در برابر بیگانگان و تلاش برای رهایی سرزمین خویش است. ازاین‌رو تحقیق حاضر جستاری ا‌ست جهت بررسی اندیشه‌ها و جلوه‌های پایداری و بازتاب دفاع مقدس در شعر این شاعر فراروی خوانندگان قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reflection of Holy Defense in the Poems of Simin Dokht Vahidi

نویسندگان [English]

  • AKram Jahangirian 1
  • Manije Fallahi 2
  • Reza Fahimi 3

1 PhD student of Persian language and literature, Islamic Azad University of Saveh, akram.jahan398@gmail.com

2 Assistant Professor of Persian Language and Literature, Islamic Azad University of Saveh, (corresponding author) mahdisfallahj@gmail.com

3 Assistant Professor of Persian Language and Literature, Islamic Azad University of Saveh, (Advisor) fahimi.ltr@gmail.com

چکیده [English]

The literature of war begins with the firing of the first bullet and matures with the end of the war. They have stood up to the aggressors with human dignity, and the pens record the descriptions of the bravery and self-sacrifice and oppression of those heroes in the form of literary works. It also highlights human messages such as freedom and righteousness, justice and oppression, patriotism, self-sacrifice and perseverance. In this type of literature, the poet and writer seeks a language that speaks to all the people of the world; Therefore, human messages internalize events such as war and present them to the world. In this study, we intend to study the reflection of the sacred defense in the poems of Siminakht Vahidi with a descriptive analytical method. The themes of stability in this poet's poetry are praise of freedom and liberty, invitation to struggle, oppression, resistance against foreigners and striving to liberate his homeland. Therefore, the present study is a research to examine the ideas and manifestations of stability and reflection of the sacred defense in the poetry of this poet before the readers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Holy Defense
  • War
  • Homeland
  • Siminakht Vahidi