نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی عمران-سازه وعضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان e.ehsandoost20@gmail.com

2 دکترای جغرافیای سیاسی از دانشگاه امام حسین (ع) ehsandoost20@yahoo.com

چکیده

عملیات روانی یکی از شیوه‌های اعمال فشار برای رسیدن به اهداف مطلوب است؛ که در عصر حاضر موردتوجه بسیار قرار گرفته است. هرگونه اقدام دراین‌باره مستلزم توجه به رابطه معنادار عملیات روانی با ابعاد و شیوه‌های آن است که مدیریت آن را ممکن و مؤثر می‌کند. با مرور بر ادبیات عملیات روانی ملاحظه می‌شود اغلب پژوهش‌ها، بر شیوه‌ها و ابزارهای اعمال عملیات روانی متمرکز است و به چگونگی تکوین و فعالیت الگوها کمتر توجه شده است. طرح پژوهش حاضر در صد است تا به این پرسش پاسخ دهد که مهم‌ترین شیوه‌های عملیات روانی دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران کدام است؟ روش انتخاب‌شده در این پژوهش از نوع توصیفی ـ‌ تحلیلی است. ابزار پژوهش پرسش‌نامه است که از طریق اعتبار محتوایی بررسی می‌شود. جامعه آماری شامل کارکنان مستقر در تیپ تکاوران امام سجاد (ع) کازرون است. انتخاب نمونه به‌صورت خوشه‌ای چندمرحله‌ای است. حجم نمونه برابر 890 است. یافته‌های به‌دست‌آمده نشان‌دهنده آن است که دشمن به ترتیب اهمیت از طریق اقدامات فرهنگی و اقتصادی سپس اقدامات سیاسی و امنیتی و درنهایت از طریق اقدامات نظامی علیه کشور اعمال می‌شود پرداختن به موضوع عملیات روانی و روش‌های مقابله با آن در نیروهای نظامی بسیار ضروری است. شناخت تکنیک‌های عملیات روانی و طرح‌های مقابله‌ای در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نظامی از اولویت برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Strategic priorities of the Islamic Republic of Iran to deal with the psychological operations of the enemy Case study: Imam Sajjad (a.s.) rangers brigade

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Ehsandoost 1
  • sadegh nazari 2

1 Senior expert in civil-structural engineering and member of the club of young and elite researchers e.ehsandoost20@gmail.com

2 PhD in Political Geography from Imam Hossein University (AS) ehsandoost20@yahoo.com

چکیده [English]

Psychological operation is one of the methods of exerting pressure to achieve desired goals. It has received a lot of attention in the present era. Any action in this regard requires attention to the meaningful relationship of psychological operation with its dimensions and methods that manage it. makes it possible and effective. By reviewing the literature of psychological operations, it can be seen that most of the researches are focused on the methods and tools of applying psychological operations, and less attention has been paid to the formation and activity of patterns. The question should be answered that what are the most important methods of psychological operations of the enemy against the Islamic Republic of Iran? The method chosen in this research is descriptive-analytical. The research tool is a questionnaire that is checked through content validity. Imam Sajjad (a.s.) is in Kazeron brigade. The sample selection is a multi-stage cluster. The sample size is equal to 890. The findings show that the enemy, in order of importance, through cultural and economic measures, then political measures. and security and finally through military measures applied against the country, addressing the issue of psychological operations and The methods of dealing with it are very necessary in the military forces. Knowing the techniques of psychological operations and coping plans in the cultural, economic, political and military fields is a priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic priority
  • psychological operations
  • military forces
  • Islamic Republic of Iran