نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، (نویسنده مسئول) ahmad.hedayatpanah@gmail.com

2 کارشناس مسئول فرهنگی و هنری آموزش و پرورش گیلان. atharhedayatpanah@gmail.com

3 مدرس دانشکده ولی عصر (عج)، تهران. m.hedayatpanah.86@gmail.com

چکیده

 هدف اصلی این پژوهش آثار گریستن بر شهیدان از منظر اسلام است. پژوهش به صورت بنیادی است که به صورت کتابخانه‌ای با ابزاری موثق و مطمئن همچون قرآن مجید، گفتار معصومین، احادیث یا روایات، نظرات پژوهشگران و علمای اسلام صورت گرفت. روش کار بدین صورت بود که ابتدا واژگان گریه، بکاء، اشک، دمع و سبیل، نحب، قُتِل و شهید مورد بحث قرار گرفت و برخی مشابهت‌ها یا تفاوت‌های آن‌ها بیان گردید. سپس واژه شهید واکاوی شد. برای واژه شهید معنای گوناگونی مطرح شده است و اینکه در اسلام به چه کسی شهید گفته می‌شود، مورد کنکاش واقع شد. سپس به سؤال اصلی مقاله «گریه کردن بر شهید» با استناد به ابزار پاسخ داده شد. یافته‌ها چنین است: از نظر قرآن، گریه کردن بر شهید نشانۀ کمال شخص و درک حقیقت و شناخت واقعی هدف شهید است؛ همچنین نشانۀ خشوع و تواضع و ادب جسمى و روحى است که انسان در مقابل شهید و حقیقت او دارد. جامعه باید از شهید و شهادت درس بگیرد. احساسات مردم شکل و رنگ احساس آن شهید را بگیرد. گریه بر شهید، شرکت در حماسۀ او و هماهنگی با روح او و موافقت با نشاط او و حرکت در موج اوست. نتیجه اینکه گریه کردن بر شهید زنده نگه داشتن نهضت است. بنا براین گریستن برای شهیدان آرامش دل‌ها را در پی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effects of crying on martyrs from the perspective of Islam

نویسندگان [English]

  • Ahmad hedayatpanah shaldehi 1
  • Badriyeh hedayatpanah hedayatpanah 2
  • Marzieh hedayatpanah shaldehi 3

1 Lecturer at Islamic Azad University, Rasht branch, (author) ahmad.hedayatpanah@gmail.com

2 Expert in charge of cultural and artistic education in Gilan. atharhedayatpanah@gmail.com

3 Lecturer at Vali Asr College (AJ), Tehran. m.hedayatpanah.86@gmail.com

چکیده [English]

The main purpose of this research is the effects of crying on the martyrs (shahidan (from the point of view of Islam. The research method is of Basic type, which is in library form, with a reliable tool, such as the Holy Quran, Fourteen Masum's Speech, Ahadith, or narrations, commentators’ comments, researchers, and Islamic scholars took place.The working method was as follows: first, the words cry, crying, tears, tears and mustaches, mourning, killing and martyrs were discussed and some similarities or differences between them were expressed. Then the word "martyr" was analyzed. Various meanings have been proposed for the word martyr, and who is called a martyr in Islam was investigated. So, the main question of crying over the martyr was answered by referring to the tool.  The findings as follows: according to the Holy Quran, crying over a martyr) shahidan( is a sign of a person's perfection and understanding the truth and the real purpose of a martyr. It is also a sign of humility and physical and mental politeness that a person has in front of a martyr and his truth. The society should learn from the martyr and Testimony lesson People's feelings take the shape and color of that martyr's feelings. Crying over the martyr, participating in his epic, and harmony with his soul and agreeing with his cheerfulness and moving in his wave.  The result is that crying over the martyr is keeping the movement alive and crying for martyrs (Shahidan) gives peace to the hearts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crying
  • Shahidan
  • Cry
  • Murder
  • Death