سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

اشتراک ●
مبلغ اشتراک سالیانه در ایران 600 هزار ریال است. علاقه مندان به اشتراک، این مبلغ را به
شمارة حساب 0104473085004 بانک ملی به نام معاونت فرهنگی و آموزشی واریز و اصل
فیش را به ایمیل Atolier <atolier110@gmail.com< span=""> یا به نشانی تهران، خیابان طالقانی، خیابان ملک الشعرای بهار شمالی، پلاک 5، معاونت
فرهنگی و آموزشی، طبقه سوم، اداره کل اسناد و انتشارات، دفتر فصلنامه ارسال کنند.