مقاله پژوهشی
ایجاد لحظاتی نورانی بدون تنش حین قرائت قرآن در کلاس و هدیه ثواب آن روز به یک شهید

الهام نظری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

چکیده
  شهادت فنا شدن انسان برای نیل به سرچشمه نور و نزدیک شدن به هستی مطلق است. شهادت مرگی از راه کشته شدن است، که شهید آگاهانه و بخاطر هدف مقدس و به تعبیر قرآن (فی سبیل االله) انتخاب می کند. یعنی شهید در راهی کشته می شود که هر دو ارزش آگاهانه و فی سبیل االله را داراست و چنین مرگی است که به تعبیر پیامبر(ص) شریف ترین و بالاترین نوع مردن است وحضرت ...  بیشتر