جایگاه کشور عراق در جبهه مقاومت

فائز جلیل طهماسبی؛ سید سجاد حسینی؛ الهام احمدی

دوره 2، شماره 2 ، دی 1400، ، صفحه 133-153

چکیده
  مقاله حاضر با رویکرد تلفیقی (توصیفی ـ تاریخی و رئالیسم تدافعی) به بررسی جایگاه کشور عراق در جبهه مقاومت می‌پردازد و سعی دارد با تأکید بر ویژگی‌ها و شاخصه‌های مهم کشور عراق جایگاه مهم این کشور را در اتخاذ سیاست و خط‌مشی تصمیم‌گیرندگان امر به اثبات برساند. این نوشته اذعان می‌دارد که عراق به دلیل موقعیت خاص ژئوپلیتیکی ذخایر نفت و گاز ...  بیشتر