کلیدواژه‌ها = شبکه یک صداوسیما
بررسی عملکرد صداوسیما در خصوص انعکاس منزلت اجتماعی خانوادۀ شهدای نزاجا

دوره 2، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 9-42

هادی محمدی؛ سمیه تاجیک اسماعیلی