کلیدواژه‌ها = حب
بررسی واژه حب در اصول کافی و صحیح بخاری

دوره 2، شماره 2، دی 1400، صفحه 111-132

منیژه آغاز؛ تهمینه پارسایی