نویسنده = حمیدرضا تبشیری
تحلیل نظری بر شکل گیری توافقنامه ابراهیم

دوره 3، شماره 2، آذر 1401، صفحه 295-314

حمیدرضا تبشیری؛ مرتضی رفیعی بصیری


جایگاه قدرت نرم در بسترهای غافلگیری راهبردی جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 2، دی 1400، صفحه 91-109

محمد پورقربان؛ رقیه مهری؛ حمیدرضا تبشیری