مطالعه اثربخشی مستند روایت ‏فتح بر التزام دینی مخاطبان نوجوان

عبدالله حمیدزاده؛ احمد الستی؛ ایمان زکریایی کرمانی؛ فاطمه احمدی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 65-88

چکیده
  ویژگی رسانه‌های تصویری، مبلغین دینی را بر آن داشته تا از این عامل ارتباطی در رساندن پیام و متاثر نمودن مخاطبان به نحو مطلوب استفاده نمایند. اﻓﺮاد مختلف ﺟﺎﻣﻌﻪ، اﻋﻢ از ﺑﺰرﮔسال، نوجوان و ﻛﻮدک، در ﻣﻌﺮض ﺗﺄﺛﻴﺮات تلوﻳﺰﻳﻮن ﻗﺮار دارﻧﺪ و فیلم‌های مستند به عنوان گونه‌ای از فیلم می‌توانند بر ذهن و رفتار مخاطبان تاثیرگذار باشند. ...  بیشتر