دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 11-190