مطالعه اثربخشی مستند روایت ‏فتح بر التزام دینی مخاطبان نوجوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهش هنر- دانشکده پژوهش‏های عالی هنر و کارآفرینی- دانشگاه هنر اصفهان- اصفهان - ایران

2 دانشکده هنرهای زیبا- دانشگاه تهران- تهران - ایران

3 دانشکده صنایع دستی- دانشگاه هنر اصفهان- اصفهان - ایران.

4 انستیتوی مطالعات نمایشی - دانشگاه لایپزیگ- آلمان.

چکیده

ویژگی رسانه‌های تصویری، مبلغین دینی را بر آن داشته تا از این عامل ارتباطی در رساندن پیام و متاثر نمودن مخاطبان به نحو مطلوب استفاده نمایند. اﻓﺮاد مختلف ﺟﺎﻣﻌﻪ، اﻋﻢ از ﺑﺰرﮔسال، نوجوان و ﻛﻮدک، در ﻣﻌﺮض ﺗﺄﺛﻴﺮات تلوﻳﺰﻳﻮن ﻗﺮار دارﻧﺪ و فیلم‌های مستند به عنوان گونه‌ای از فیلم می‌توانند بر ذهن و رفتار مخاطبان تاثیرگذار باشند. این مقاله با هدف بررسی اثرگذاری مستند روایت‏فتح بر التزام دینی مخاطبان صورت پذیرفته است و مذهب به عنوان پیام و رسانه به منزله حامل و ناقل پیام به سوی مخاطب در نظر گرفته شده است. در این راستا برای گردآوری داده‌ها، از پرسشنامه ساخته شده توسط محقق استفاده شده است. جامعه آماری مورد نظر شامل کلیه دانش‌آموزان دختر دوم دبیرستان‌های غیرانتفاعی و با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه به صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده‌ است. نتایج حاصل نشان داد که مستند روایت‌فتح بر التزام دینی مخاطبان موثر است.

کلیدواژه‌ها