مولفه‌های اخلاق اسلامی در سازمان های دولتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه علوم تحقیقات تهران (نویسنده مسئول).

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه علوم تحقیقات تهران.

3 دکتری مدیریت دولتی مرکز مطالعات نظام‌ها و فناورهای مدیریتی سازمان اداری و استخدامی کشور، تهران، ایران.

چکیده

با مروری بر مفاهیم اخلاق کار، اخلاق در سازمان‌های دولتی ایران و دیدگاه اسلام، با روش آزمون تی تک نمونه‌ای و آزمون فریدمن به بررسی و رتبه‌بندی مؤلفه‌های امانت‌داری، عدالت، فداکاری، تعاون و آداب معاشرت در سازمان‌های دولتی ایران پرداختیم. جامعه آماری شامل تمام کارکنان سازمان‌های دولتی ایران بوده که تعداد آن‌ها نامحدود می‌باشد و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر بوده که این افراد به روش تصادفی در دسترس انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات در بعد نظری کتابخانه‌ای و در بعد عملی، میدانی می‌باشد. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن توسط خبرگان و پایایی آن توسط آزمون آلفای کرونباخ با مقدار 0.714 تأیید گردید. در تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون تی تک نمونه‌ای جهت بررسی فرضیه‌ها و از آزمون فریدمن جهت رتبه‌بندی مؤلفه‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss استفاده شده است. نتایج نشان داد تمام مؤلفه‌های اخلاق در سازمان‌های دولتی ایران از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار می‌باشند. همچنین نتایج رتبه‌بندی نشان داد مؤلفه‌های اخلاق در سازمان‌های دولتی ایران به ترتیب اولویت امانت‌داری؛ آداب معاشرت؛ تعاون؛ فداکاری و عدالت هستند.

کلیدواژه‌ها