بررسی عملکرد صداوسیما در خصوص انعکاس منزلت اجتماعی خانوادۀ شهدای نزاجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ارتباطات، گروه ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسندۀ مسئول).

چکیده

 خدمت‌رسانی و توجه به خانواده شهدای نزاجا طریق رسانه‌ها به‌خصوص صداوسیما از مهم‌ترین اقداماتی است که مسئولان باید بدان توجه داشته باشند. به فرموده مقام معظم رهبری «خانواده شهدا چشم‌وچراغ این مملکت هستند» و شأن و منزلت خانواده شهدا بسیار بالاست و در همه‌جا و هر زمان باید این شأن و منزلت حفظ شود. ارتش جمهوری اسلامی ایران 49 هزار شهید تقدیم نظام اسلامی کرده که از این تعداد 47 هزار شهید از نیروی زمینی هستند. این پژوهش باهدف بررسی عملکرد صداوسیما در خصوص انعکاس منزلت اجتماعی خانوادۀ شهدای نزاجا طراحی و اجرا شده است. در این زمینه ازنظریه‌های هارولد لاسول، ساموئل هانمن، کاظم معتمدنژاد، ماکس وبر، جیمز  دیویس و چارلزویلارد مور و تالکوت پارسونز استفاده شد. روش پژوهش پیش‌رو توصیفی ـ پیمایشی و ابزار اندازه‌گیری؛ پرسشنامه محقق ساخته است که پرسشنامه پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای و همراه با استفاده از روش تصادفی ساده در میان 351 خانواده شهید نزاجا ساکن در تهران توزیع و تکمیل گردیده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که: عملکرد صداوسیما در انعکاس منزلت اجتماعی خانواده شهدای نزاجا (با ضریب همبستگی0.988) رابطه معناداری وجود دارد.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها