فضایی‌شدن فرهنگ ایثار و شهادت در مساجد استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه بیرجند.

چکیده

فرهنگ و اجتماع امروزه به صورت پویا از طریق فضاهای کالبدی پیام‌رسانی شده و این فضاها نقش کنشگر را در تعاملات انسانی ایفاء می‌کنند. هدف این پژوهش، نیز بررسی فضایی‌شدن فرهنگ ایثار و شهادت در مساجد استان خراسان رضوی است. روش پژوهش پیمایش بوده که در آن با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته بسته پاسخ به گردآوری داده‌ها پرداخته ‌شده است. با مروری که بر رویکرد فضایی‌شدن، فرهنگ فضایی شده و نظریة رسانش نوآوری و اقناع و اشاعه گردید، نقش مساجد از منظر شاخص‌های پیام‌رسانی فرهنگی ـ فضایی مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد که در سطح منظرسازی به شاخص‌هایی همچون نصب تصاویر، پیام‌های هفتگی و روزانه، نصب خاطرات، دست‌نوشته و نصب وصیت‌نامه اشاره گردید که امتیازی کمتر از متوسط توسط پاسخگویان داده‌ شده است. از سوی دیگر در بخش محتوا نیز مواردی همچون تجهیز کتابخانه، ویترین و سی‌دی‌ها و نرم‌افزارهای مرتبط با ایثار و شهادت نیز امتیاز کمتر داده ‌شده و در بخش برنامه‌ها که شامل مواردی همچون سخنرانی، حضور خانواده‌های شهدا، جشن، فعالیت‌های کانون‌ها نیز کمترین امتیاز گرفته ‌شده است. در نهایت سه شاخص پژوهش مقداری کمتر از متوسط را گرفته و این بدان معناست که مساجد استان اگرچه ظرفیت بالایی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دارند امّا از این ظرفیت غفلت شده است.

کلیدواژه‌ها